تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نجمه اميدي ارجنكي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدرضا عريضي

تاريخ دفاع : 21/8/87

رشته و گرايش : روانشناسي صنعتي سازماني

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري

بررسي رابطه بين ويژگي هاي شغلي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي كاركنان پتروشيمي اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، تعيين رابطه ي بين ويژگي هاي شغلي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي كاركنان بوده است. جامعه ي آماري پژوهش حاضر نيز، كليه ي كاركنان شركت پتروشيمي اصفهان بود كه در سال 1387 مشغول به كار بودند واز اين تعداد، 151 نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. روش تحقيق استفاده شده، توصيفي از نوع رابطه اي بوده است. براي جمع آوري اطلاعات پژوهش، از پرسشنامه هاي ويژگي هاي شغلي سيمز، اسزيلاگي و كلر(1976)، تعهد سازماني آلن و ماير(1991) و دلبستگي شغلي كانونگو(1982)، استفاده شده است. داده هاي حاصل با استفاده از روش هاي آماري تحليل مانواي تك گروهي و تحليل رگرسيون چندگانه، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در نهايت نتايج ذيل به دست آمد:

بين ويژگي هاي شغلي با تعهد سازماني، دلبستگي شغلي، تعهد عاطفي، تعهد مستمر و تعهد هنجاري كاركنان، رابطه ي معنادار وجود دارد (05/0>p). به علاوه، نشان داده شد كه ويژگي شغلي استقلال و روابط دوستانه، با ابعاد تعهد سازماني و دلبستگي شغلي رابطه ي معنادار دارند (05/0>p).

همچنين در اين پژوهش، ابعاد سه گانه ي تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در سه گروه كاري عملياتي، پشتيباني و ستادي، با استفاده از روش تحليل واريانس يك راهه، مورد مقايسه قرار گرفتند و نتايج ذيل به دست آمد:

- بين گروه هاي كاري، در بُعد تعهد عاطفي و تعهد هنجاري، تفاوت معنادار وجود دارد (01/0>p).

- بين گروه كاري عملياتي با پشتيباني، در بُعد تعهد عاطفي ، تفاوت معنادار وجود دارد (05/0>p).

- بين گروه هاي كاري عملياتي با پشتيباني و عملياتي با ستادي، در بُعد تعهد هنجاري تفاوت معنادار وجود دارد (05/0>p).

در پايان نيز با توجه به يافته هاي حاصل، پيشنهاداتي براي مديران و محققان بعدي ارائه گرديد.

كليد واژه ها: تعهد سازماني، دلبستگي شغلي، طراحي شغل، ويژگي هاي شغلي.