تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آرزو اشجع

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري- دکتر حميدرضا عريضي

تاريخ دفاع : 19/8/87

رشته و گرايش : روانشناسي صنعتي سازماني

استاد مشاور : دکتر حسين سماواتيان

رابطه مشاركت در تصميم گيري و اعتماد با رفتار مدني سازماني، هويت و عدالت سازماني در مجتمع فولاد مباركه اصفهان

چكيده

اين پژوهش با هدف تعيين ميزان رابطه بين مشاركت در تصميم گيري، اعتماد به سرپرست و اعتماد سازماني با رفتار مدني سازماني، هويت و عدالت سازماني ادراك شده، در يك نمونه تصادفي 290 نفري از كاركنان مجتمع فولاد مباركه اصفهان، در تابستان 1387، به مرحله اجرا درآمد. پژوهش از نوع رابطه اي بوده و داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي مربوط با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان وگام به گام مورد تحليل قرار گرفت. همچنين متغيرهاي پژوهش با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي از طريق آزمون تي (t Test) و تحليل واريانس يك راهه مقايسه شدند . يافته هاي حاصل حاكي از آن بود كه رابطه ها در موارد زير مثبت و معنادار بوده اند: مشارکت در تصميم گيري با اعتماد به سرپرست، رفتار مدني سازماني، هويت سازماني، عدالت رويه اي، و عدالت توزيعي(01/0>P)، اعتماد سازماني با اعتماد به سرپرست، عدالت رويه اي، و عدالت توزيعي (01/0>P)، اعتماد به سرپرست با رفتار مدني سازماني، هويت سازماني، عدالت رويه اي، و عدالت توزيعي (01/0>P). ولي رابطه هاي بين اعتماد سازماني با مشارکت در تصميم گيري، رفتار مدني سازماني و هويت سازماني، معنادار نبود . در نتايج تحليل رگرسيون همزمان و گام به گام نيز متغيرهاي پيش بين قادر به پيش بيني متغيرهاي ملاك بودند . در مقايسه متغيرهاي پژوهش با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي، كاركنان اداري و فني در متغيرهاي اعتماد به سرپرست، اعتماد سازماني، و عدالت رويه اي داراي تفاوت معنادار بودند . كاركنان رسمي و پيماني در متغيرهاي عدالت توزيعي، هويت سازماني و رفتار مدني سازماني، داراي تفاوت معنادار بودند. در متغيرهاي جمعيت شناختي ديگر نيز به جز وضعيت تأهل، رده شغلي، محل كار و جمع حقوق دريافتي كاركنان، تفاوت هايي نشان داده شد .

واژه هاي کليدي: مشاركت در تصميم گيري،، اعتماد به سرپرست، اعتماد سازماني، رفتار مدني سازماني، هويت، عدالت سازماني