تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نوشين اسدي دوست

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

تاريخ دفاع : 24/7/87

رشته و گرايش : روانشناسي كودكان استثنائي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

تأثير روش يکپارچگي حسي و آموزش مهارت هاي ادراکي-حرکتي بر مشکلات حرکتي کودکان نارساخوان پايه هاي اول تا سوم مقطع ابتدايي شهراصفهان

چكيده

هدف پ‍ژوهش تعيين اثربخشي روش يكپارچگي حسي و آموزش مهارت هاي ادراكي-حركتي بر مشكلات حركتي كودكان نارساخوان پايه هاي اول تا سوم مقطع ابتدايي شهر اصفهان بود. جامعه آماري اين پ‍ژوهش شامل 80 دانش آموز نارساخوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره کودکان استثنايي شهر اصفهان بود. شيوه پژوهش طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه كنترل بود. بدين منظور 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان را به طور تصادفي انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش بطور انفرادي تحت درمان رويكرد يكپارچگي حسي و آموزش مهارت هاي ادراكي-حركتي در 10 جلسه قرار گرفتند. ابزاز مورد استفاده در اين پژوهش تست لينكن-اوزرتسكي بود كه بطور پيش آزمون-پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج تحقيق با تحليل واريانس چند متغيري نشان داد كه بين ميانگين هاي نمرات پس آزمون مهارت هاي حركتي در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني داري وجود داشت (0001/0=P).اين بدان معنا است که مداخلات درماني بر مهارت هاي حرکتي (درشت، ظريف، واکنش هاي تعادلي، طرح ريزي در حرکات متوالي، چالاکي در حرکات درشت و ظريف) کودکان نارساخوان مؤثر بوده است.

كليد واژه ها: نارساخواني،‌ مهارت هاي ادراكي- حركتي، يكپارچگي حسي.