تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مسعود پايدار

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي- دکتر حميدطاهر نشاط دوست

تاريخ دفاع : 29/7/87

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر محمدباقر کجباف

تأثير درمان شناختي- رفتاري و خانواده‌درماني بر افسردگي نوجوانان كرمانشاه

چكيده

افسردگي در کودکان و نوجوانان از موضوعات مهم در گستره ي علوم روان شناختي است. دو روش مطرح در درمان افسردگي نوجوانان، درمان شناختي- رفتاري و خانواده درماني مي باشد. هدف پژوهش حاضر تعيين و مقايسه‌ي اثربخشي درمان شناختي- رفتاري و خانواده درماني بر نوجوانان افسرده بود. در اين پژوهش که يک مطالعه ي تجربي است جامعه ي مورد مطالعه، نوجواناني بودند که به مرکز مشاوره بهزيستي و آموزش و پرورش کرمانشاه مراجعه کرده‌اند. نمونه شامل 45 نفر از اين نوجوانان بودند که به صورت تصادفي انتخاب و در سه گروه درمان شناختي- رفتاري، خانواده درماني و کنترل قرار گرفتند. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه ي خلق و احساس و مصاحبه ي باليني بر اساس ملاک هاي افسردگي اساسي در (DSM IV) بود. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که هر دو روش درمان شناختي - رفتاري و خانواده درماني تاثير معناداري در درمان افسردگي نوجوانان در مرحله ي پس آزمون و پيگيري دارند (0001/0=P). همچنين نتايج نشان داد که اثربخشي روش خانواده درماني به طور معناداري از روش درمان شناختي - رفتاري بيشتر است(0001/0=P). با توجه به اثربخشي بالاي خانواده درماني در اين تحقيق اين درمان به عنوان يکي از گزينه هاي برتر درماني در افسردگي نوجوانان پيشنهاد گردد.

كليدواژه: درمان رفتاري - شناختي، خانواده درماني، افسردگي.