تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عزيز پروين

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدرضا عريضي

تاريخ دفاع : 30/7/87

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري

رابطه‌ي سازه‌هاي پنج عاملي شخصيت با تعهد سازماني در معلمان مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهر اسلام‌آباد غرب

چكيده

در پژوهش حاضر روابط ساده و ترکيبي ابعاد شخصيتي با تعهد سازماني در معلمان مدارس راهنمايي و دبيرستان شهر اسلام‌اباد غرب در سال تحصيلي 1387- 1386 مورد بررسي قرار گرفت. نمونه اين پژوهش 150 نفر از معلمان بودند که به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي بررسي رابطه ابعاد شخصيت با تعهد سازماني از پرسشنامه‌هاي ابعاد پنجگانه شخصيت ، تعهد سازماني آلن و ماير و تعهد سازماني بالفور و وکسلر، استفاده شد. در هشت فرضيه پژوهش روابط ساده و ترکيبي پنج ويژگي بزرگ شخصيت با ابعاد تعهد سازماني دو مقياس مذكور مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتايج اين پژوهش،رابطه معني داري بين موارد زير مشاهده شد: روان‌رنجورخويي با تعهد عاطفي (01/0>P)، برونگرايي با تعهد عاطفي و تعهد هنجاري(01/0>P)، تجربه‌پذيري با تعهد عاطفي ؛ تعهد مستمر و تعهد هنجاري(05/0>P)، همسازي با تعهد عاطفي (05/0>P)، وظيفه‌شناسي با تعهد عاطفي و تعهد هنجاري(01/0>P). و در بررسي ارتباط ابعاد پنج‌گانه شخصيت با ابعاد تعهد سازماني بالفور و وکسلر رابطه معني داري بين موارد زير مشاهده شد: روان‌رنجورخويي با تعهد همانندسازي شده (05/0>P)، برونگرايي با تعهد همانندسازي؛تعهد پيوستگي و تعهد مبادله‌اي (01/0>P)، تجربه‌پذيري با تعهد همانندسازي شده و تعهد پيوستگي(05/0>P) ، همسازي با تعهد پيوستگي (01/0>P)، وظيفه‌شناسي با تعهد همانندسازي شده و تعهد پيوستگي(05/0>P).در ساير موارد رابطه معني داري بين متغيرها مشاهده نشد.نتايج تحليل رگرسيون به روش مرحله‌اي نشان داد که برونگرايي، تجربه‌پذيري و وظيفه‌شناسي بيشترين نقش را در تبيين واريانس ابعاد سه گانه تعهد سازماني آلن و ماير، داشته‌اند و برونگرايي، تجربه‌پذيري و همسازي بيشتري نقش را در تبيين واريانس ابعاد سه گانه تعهد سازماني بالفور و وکسلر داشته‌اند. يافته هاي اين پژوهش مي تواند مسؤولان آموزش و پرورش را در امر گزينش و استخدام داوطلبان ياري رساند بدين معني براي گزينش افراد متعهد به ويژگي هاي شخصيتي آنها در کنار ساير شرايط گزينشي توجه شود.

کليد واژه‌ها: ابعاد پنجگانه شخصيت، تعهد عاطفي، تعهد مستمر، تعهد هنجاري، تعهد همانندسازي شده، تعهد پيوستگي و تعهد مبادله‌اي.