تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ندا تگريان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مريم فاتحي زاده

تاريخ دفاع : 30/7/87

رشته و گرايش : مشاوره- خانواده

استاد مشاور : دکتر عذرا اعتمادي

بررسي تأثير زوج درماني معنوي بر حال و هواي خانواده و شادي زوجين شهرستان خميني شهر

چكيده

هدف اين پژوهش، بررسي تأثير زوج درماني معنوي بر حال و هواي خانواده و شادي زوجين بود. روش اين پژوهش، نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون- پس آزمون - پيگيري با گروه كنترل بوده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل والدين كودكان داراي فرزند نوجوان مهدكودك هاي شهرستان خميني شهر در سال 87-86 بوده اند. براي انتخاب نمونه 40 زوج (80 نفر) انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. فرضيه اصلي پژوهش، بررسي تأثير زوج درماني معنوي بر حال و هواي خانواده و شادي زوجين و ابعاد آن ها بود. متغيرهاي وابسته، حال و هواي خانواده و شادي زوجين بود كه با پرسشنامه هاي مقياس حال و هواي خانواده (ژرنبرگ و نيكلسن، 2007) و شادي زوجين محقق ساخته (1387) ارزيابي شد. متغير مستقل زوج درماني معنوي بود كه در هفت جلسه روي گروه آزمايش، اعمال شد. داده ها با تحليل مانوا به وسيله نرم افزار آماري spss تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد كه زوج درماني معنوي، حال و هواي خانواده (01/0>p) و شادي زوجين (01/0>p) را بهبود بخشيده است. اين شيوه بر ابعاد حال و هواي خانواده شامل ارتباط باز، توجه بين نسلي، پيوند عاطفي و سازگاري (01/0>p) مؤثر بوده است ولي بر ابعاد خودمختاري بين نسلي و پيوند شناختي (01/0>p) مؤثر نبوده است. هم چنين، بر ابعاد شادي زوجين شامل شادي كلي، روابط اجتماعي، از بين بردن احساسات منفي، خوش بيني، سطح توقعات پايين، صميميت، توجه به زمان حال، اولويت دادن به شادي، پرورش شخصيت سالم تأثير معنادار داشته (01/0>p) ولي بر ابعاد فعاليت، بيان احساسات، خود بودن، برنامه ريزي، خلاقيت، دوري از نگراني و پرورش شخصيت اجتماعي تأثير معنادار نداشته است (01/0>p).

واژه هاي کليدي: زوج درماني معنوي، حال و هواي خانواده، شادي زوجين.