تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نسترن براهيمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تاريخ دفاع : 29/7/87

رشته و گرايش : مشاوره- خانواده

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

بررسي تأثير آموزش انتخاب و کنترل گلاسر بر آزار عاطفي زوجين در شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تاثير آموزش انتخاب و کنترل گلاسر بر کاهش آزار عاطفي زوجين بوده است . روش اين پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است. نمونه اين پژوهش ، 30 زوج از زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفهان در سال 1387 بود که به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) جايگرين شدند. فرضيه اصلي اين پژوهش عبارت بود از: آموزش انتخاب و کنترل گلاسر آزار عاطفي زوجين را کاهش مي دهد. متغيير وابسته دراين پژوهش آزار عاطفي بود که با پرسشنامه محقق ساخته آزار عاطفي ارزيابي شد.متغيير مستقل آموزش انتخاب و کنترل گلاسر بود که در نه جلسه تنظيم و آموزش داده شد.داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحليل شد. نتايج نشان داد که آموزش انتخاب و کنترل گلاسر آزار عاطفي را کاهش مي دهد(01/0>p). همچنين آموزش انتخاب و کنترل گلاسر ابعاد آزار عاطفي(آزار کلامي- انتقاد، غفلت- کناره گيري، سلطه گري ، محدوديت اجتماعي) را کاهش داده است (01/0>p).

کليد واژه ها: آموزش انتخاب و کنترل، آزار عاطفي، ابعادآزار عاطفي.