تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هاجر صادقي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تاريخ دفاع : 27/7/87

رشته و گرايش : مشاوره- خانواده

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

تأثير زوج درماني حمايت محور بر استرس زناشويي زوجين شهر اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير زوج درماني حمايت محور بر استرس زناشويي زوجين بوده است. روش اين تحقيق نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل زوجين مراجعه کننده به فرهنگسراي خانواده در سال 1387 بوده که به صورت داوطلب مراجعه کرده بودند. براي انتخاب نمونه مورد نظر 45 زوج (90 نفر) از زوجين داوطلب انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه (25 زوج در گروه آزمايش و 20 زوج در گروه گواه) قرار گرفتند. اهداف اصلي پژوهش شامل تعيين تأثير زوج درماني حمايت محور بر استرس زناشويي زوجين و ابعاد آن بود. متغير وابسته استرس زناشويي بود که با مقياس نواحي تغيير ارزيابي شد. متغير مستقل زوج درماني حمايت محور بود که در هشت جلسه روي گروه آزمايش، اعمال شد. داده ها با تحليل کواريانس به وسيله نرم افزار آماري SPSS-15 تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که زوج درماني حمايت محور بر استرس زناشويي زوجين(05/0>P) مؤثر بوده است. اين شيوه بر يکي از ابعاد استرس زناشويي (استرس دريافت شده از همسر) مؤثر بوده و بر بعد ديگر (استرس وارد شده به همسر) و تفاوتهاي جنسيتي تأثير معنا دار نداشته است.

واژه هاي کليدي: زوج درماني حمايت محور، استرس زناشويي، زوجين.