تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ليلا شكوهنده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

تاريخ دفاع : 28/7/87

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

تأثيرآموزش توانمند سازي روانشناختي بر سازگاري كاري و سرزندگي كاركنان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش تعيين تأثير آموزش توانمند سازي روانشناختي بر سازگاري کاري و سرزندگي کارکنان دانشگاه اصفهان بوده است. روش اين تحقيق نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارکنان دانشگاه اصفهان در سال 87 بوده است. نمونه پژوهش شامل 50 نفر از کارکنان بودند که به طور داوطلبانه و به روش نمونه برداري تصادفي در دسترس در اين پژوهش شرکت نمودند و در دو گروه آزمايش و گواه (25 نفر در گروه آزمايش و 25 نفر در گروه گواه) قرار گرفتند. فرضيه هاي اصلي پژوهش شامل بررسي تأثير آموزش توانمند سازي روانشناختي بر سازگاري کاري، سرزندگي، توانمندي روانشناختي و ابعاد آن بود. متغيرهاي وابسته سازگاري کاري، سرزندگي، توانمندي روانشناختي و ابعاد آن بود که با پرسشنامه هاي سازگاري کاري، سرزندگي و توانمندسازي روانشناختي ارزيابي شد. متغير مستقل، آموزش توانمندسازي روانشناختي بود که درهفت جلسه روي گروه آزمايش ، اعمال شد. داده ها با تحليل کواريانس به وسيله نرم افزار آماري 15- SPSS تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که آموزش توانمند سازي روانشناختي بر سازگاري کاري (01/0>P) ، سرزندگي (01/0>P)، توانمندي روانشناختي (01/0>P)، و ابعاد آن شامل شايستگي، معنا، انتخاب، تاثير و اعتماد (01/0>P) موثر بوده است.

واژه هاي کليدي: توانمند سازي روانشناختي ، سازگاري کاري ، سرزندگي