تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضا حسيني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

تاريخ دفاع : 29/8/87

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجايي پور

بررسي ادراكات مديران نسبت به نقش رهبري آنان در افزايش پويايي گروهي دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در سال تحصيلي 1387-1386

چكيده

هدف اين پژوهش «بررسي ادراکات مديران نسبت به نقش رهبري آنان در افزايش پويايي‌گروهي دبيران دبيرستانهاي شهر اصفهان در سال تحصيلي 1387- 1386» بود. سوالهاي پژوهش جهت بررسي نقش رهبري مديران در افزايش پويايي گروهي دبيران با توجه به مولفه‌هاي «اهداف و مقاصد مشترك، نيازهاي افراد، تعهد، ابراز عقيده آزاد، جو اعتماد، مشارکت و انعطاف‌پذيري» مطرح شده است. ضمنا تفاوت بين ادراکات مديران بر اساس ويژگيهاي جمعيت شناختي آنان بررسي شد. روش مورد استفاده جهت انجام پژوهش روش توصيفي – پيمايشي و جامعه آماري شامل كليه مديران دبيرستانهاي دولتي شهر اصفهان بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم، 83 نفر از مديران به عنوان نمونه انتخاب و به منظور جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، شامل 46 گويه كه در مقياس 5 درجه‌اي ليكرت تنظيم شده بود و ضريب پايايي آن 96/. بدست آمد استفاده گرديد. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمونهاي t تك متغيره، f و تحليل واريانس استفاده شد. نتايج حاصل نشان داد كه بر اساس t مشاهده شده، كليه مولفه ها در وضعيت بيش از سطح متوسط بود. در ضمن نتايج آزمون f نشان داد كه بين نظرات مديران بر حسب ويژگي‌هاي جمعيت شناختي تفاوت معناداري وجود ندارد.در مجموع به مديران مدارس پيشنهاد مي شود که با فراهم نمودن جو اعتماد و زمينه خلاقيت و نوآوري، پويايي‌هاي گروهي دبيران را افزايش دهند.

کليد واژه­ها: مدير، رهبري، گروه، پويايي گروهي