تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدجواد بافراني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي- دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي

تاريخ دفاع : 17/8/87

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجايي پور

بررسي رابطه بين امنيت شغلي با تعهد سازماني کارمندان دانشگاههاي پيام نور استان اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش ، بررسي رابطه بين امنيت شغلي و تعهد سازماني کارکنان دانشگاههاي پيام نور استان اصفهان در سال 1385 بود. روش پژوهش با توجه به ماهيت تحقيق ، توصيفي از نوع همبستگي بوده است . جامعه آماري شامل 674 نفر از کارمندان دانشگاههاي پيام نور بود که از اين تعداد 122 نفر از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند . ابزارهاي اندازه گيري در اين پژوهش پرسشنامه 38 سوالي امنيت شغلي و 24 سوالي تعهد سازماني بود که به ترتيب با ضريب اعتبار (96/0) و (95/0) مورد استفاده قرار گرفت. تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش در سطح آمار توصيفي از فراواني ، درصد ، ميانگين و انحراف معيار و سطح آمار استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون ، تحليل واريانس، آزمون t مستقل ، آزمون شفه استفاده شده است .نتايج پژوهش نشان داد: 1) بين امنيت شغلي و تعهد سازماني کارکنان رابطه دارد . 2) بين مولفه هاي امنيت شغلي و مؤلفه هاي تعهد سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.3) بين امنيت شغلي با مولفه هاي تعهد سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .4) بين ميزان امنيت شغلي و تعهد سازماني کارکنان با جنسيت و تأهل رابطه معني‌دار وجود ندارد. 5) بين ميزان امنيت و تعهد کارکنان بر حسب سن ، سطح تحصيلات و وضعيت استخدام تفاوت وجود دارد. به عبارت ديگر بيشترين ميزان تعهد سازماني و امنيت شغلي در کارکنان 40 سال به بالا ديده شد همچنين بيشترين ميزان تعهد سازماني و امنيت شغلي مربوط به کارکنان با مدرک تحصيلي فوق ليسانس وبالاتر بود وکارکنان رسمي نيز داراي بيشترين ميزان تعهد سازماني و امنيت شغلي بودند.

واژه‌هاي کليدي: امنيت شغلي، تعهد سازماني، کارمندان.