تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فريدون همتيان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

تاريخ دفاع : 30/7/87

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي رابطه بين مديريت زمان وميزان مهارتهاي مديريتي مديران مدارس مقاطع مختلف ياسوج در سال تحصيلي 1387-1386

چكيده

هدف اين پژوهش "بررسي رابطه بين مديريت زمان وميزان مهارتهاي مديريتي مديران مدارس مقاطع مختلف ياسوج در سال تحصيلي 1387-1386" بود. روش تحقيق مورد استفاده توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل 313 نفر مدير و 2884 نفر معلم از كليه مدارس مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه ياسوج در سال تحصيلي 87-1386 بوده که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم، تعداد 66 نفر از جامعه مديران و 110 نفر از جامعه معلمان بعنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات از طريق پرسشنامه مديريت زمان با 38 سوال بسته پاسخ از مديران مدارس و پرسشنامه محقق ساخته مهارتهاي مديريت با 40 سوال بسته پاسخ از معلمان جمع آوري شد . با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ ضريب پايايي پرسشنامه مديريت زمان 81/. و ضريب پايايي پرسشنامه مهارتهاي مديران 85/. محاسبه شد . روايي پرسشنامه ها با استفاده از روايي محتوايي و روايي صوري تعيين شد. تجزيه و تحليل آماري داده ها در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، فراواني تراكمي، درصد، درصد تراكمي، ميانگين، انحراف معيار و واريانس) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه، آزمون t تك متغيره، آزمون F تك متغيره و آزمون كالموگروف اسميرنف) انجام شد . يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين مديريت زمان و مهارت فني، انساني و ادراكي مديران رابطه معني دارو مثبت وجود دارد. همچنين يافته ها نشان داد كه در مدارس ياسوج مقاطع تحصيلي در مديريت زمان تاثيري ندارد.

واژه هاي کليدي: مديريت زمان مهارتهاي مديران، مديريت مدرسه