تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا درخاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدباقر کجباف- دکتر حسين مولوي

تاريخ دفاع : 24/4/88

رشته و گرايش : روانشناسي كودكان استثنائي

استاد مشاور : دکتر شعله اميري

مقايسه تاثير روش هاي آموزش فرايند و آموزش تكليف – فرايند بر عملكرد املانويسي در دانش آموزان پايه‌هاي سوم و چهارم مقطع ابتدايي شهر مباركه

چكيده

در اين پژوهش، اثربخشي دو روش آموزش فرايند و آموزش تكليف – فرايند به دانش آموزان مبتلا به ناتواني در املانويسي پايه هاي سوم و چهارم ابتدايي شهر مباركه بررسي و مقايسه شده است. روش پژوهش آزمايشي و از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامي دانش آموزان مبتلا به ناتواني املا بودند، كه در سال تحصيلي 87- 1386 در پايه هاي سوم و چهارم مقطع ابتدايي در شهر مباركه مشغول به تحصيل بودند. نمونه مورد پژوهش، 30 نفر از دانش آموزان مبتلا به ناتواني در املا بودند كه بطور تصادفي انتخاب شدند. شيوه انتخاب آنها به اين صورت بود كه ابتدا از بين دبستان هاي شهر مباركه در سال تحصيلي 87-1386، 8 دبستان دخترانه و پسرانه بطور تصادفي انتخاب شدند. براي كليه دانش آموزان پايه سوم و چهارم اين 8 دبستان ابتدا ميانگين نمرات درس املا محاسبه شد و سپس بر اساس نمرات آزمون تشخيصي املا كه دو انحراف معيار پايين تر از ميانگين كلاسي بود تعداد 30 دانش آموز كه در ساير دروس در سطح دانش آموزان ديگر كلاس بودند بطور تصادفي انتخاب و در سه گروه آموزش فرايند و آموزش تكليف – فرايند و گواه جايگزين شدند. آزمون هوشي كاتل، آزمون حافظه ديداري، آزمون حافظه شنيداري، توالي شنيداري، حساسيت شنيداري و آزمون تشخيصي املا درمراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري به عنوان ابزار اصلي تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهدكه بين ميانگين هاي نمرات پس آزمون و آزمون پيگيري گروه آزمايشي اول (روش فرايند) و گروه آزمايشي دوم (روش تكليف – فرايند) و گواه تفاوت معنادار است (0001/0>p). همچنين يافته ها نشان داد كه بين ميانگين نمرات پس آزمون و آزمون پيگيري گروه آزمايشي اول(روش فرايند) و گروه آزمايشي دوم(روش تكليف – فرايند) تفاوت معنادار است (0001/0>p). نتيجه تحقيق نشان مي دهد كه روش آموزش فرايند و روش آموزش تكليف – فرايند به دانش آموزان مبتلا به ناتواني در املانويسي موثر بوده است (0001/0>p)، همچنين نتايج نشان مي دهد كه از بين دو روش آموزشي روش تكليف – فرايند از روش آموزش فرايند اثربخش‌تر است (0001/0>p).

كليد واژه‌ها: ناتواني يادگيري، ناتواني در املانويسي، آموزش فرايند، آموزش تكليف – فرايند، حافظه ديداري، حافظه شنيداري.