تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : منيرالسادات ذاكرفرد

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

تاريخ دفاع : 14/4/88

رشته و گرايش : روانشناسي صنعتي سازماني

استاد مشاور : دکتر ايرج سلطاني- دكتر حسين سماواتيان

تأثير آموزش مهارت هاي ادراكي سرپرستان شيفت بر افزايش رضايت و عملكرد شغلي زيردستان آنان در شركت فولاد مباركه اصفهان

چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ادراکي سرپرستان شيفت بر افزايش رضايت و عملکرد شغلي زيردستان آنان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شد. تعداد نمونه اين پژوهش شامل 60 نفر از کارکنان بودند که به طور تصادفي در 4 گروه (دو گروه آزمايش و دو گروه کنترل) قرار گرفتند. در دو گروه آزمايش، آموزش مهارت‌هاي ادراکي انجام شد، ولي در دو گروه کنترل هيچ آموزشي صورت نپذيرفت. فقط يک از گروه آزمايش و يک گروه کنترل در مراحل پيش آزمون و پس آزمون از نظر متغير وابسته مورد ارزيابي قرار گرفت، اما دو گروه ديگر تنها در مرحله پس‌آزمون ارزيابي شدند. جهت اندازه گيري متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه ذهنيت فلسفي مديران (سلطاني، 1375)، زير مقياس رضايت شغلي لي (2000)، پرسشنامه سنجش عملکرد موجود در شرکت فولاد مبارکه و پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي استفاده شد. داده‌هاي حاصل با استفاده از تحليل کوواريانس، تحليل واريانس و ضريب همبستگي مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که در مقايسه‌هاي دو گروهي، آموزش مهارت‌هاي ادراکي به سرپرستان تنها رضايت شغلي زيردستان آنان را افزايش داده است (0001/0=p). در مقايسه‌هاي چهار گروه نيز همين نتايج به دست آمد که بيانگر اين نکته مهم است که اين آموزش ها رضايت شغلي زيردستان را افزايش داده است (0001/0=p) اما در عملکرد شغلي آنان تغييري ايجاد نکرده است. همچنين مهارت‌هاي ادراکي سرپرستان نيز تنها با رضايت شغلي زيردستان رابطه مثبت معنادار داشت (05/0>P) و با عملکرد شغلي رابطه معناداري نشان نداد. رضايت و عملکرد شغلي نيز در زيردستان رابطه معناداري نداشت. از بين اطلاعات جمعيت شناختي (سن، تأهل، تحصيلات، محل سکونت، نوع شغل، نوع شيفت، محل کار و سابقه)، تنها تأهل و شيفت کاري با رضايت شغلي، و محل سکونت با عملکرد شغلي رابطه معناداري نشان دادند (05/0>P).

واژه‌هاي کليدي: مهارت‌هاي ادراکي، رضايت شغلي، عملکرد شغلي، سرپرستان شيفت، زيردستان.