تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مليحه پيروز

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر شعله اميري

تاريخ دفاع : 5/12/87

رشته و گرايش : روانشناسي كودكان استثنائي

استاد مشاور : دکتر محمدباقر کجباف

مقايسه همبستگي بين زبان بياني و دريافتي در دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي مقطع ابتدايي شهر اصفهان

چكيده

اين مطالعه با هدف مقايسه همبستگي بين زبان بياني و دريافتي دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي و مقايسه ويژگيهاي زبانشناختي اين دو گروه و بررسي رابطه ويژگيهاي زبانشناختي با هوش و سن انجام گرفت. در اين پژوهش به منظور رسيدن به اهداف مورد نظر از دو طرح همبستگي و علي – مقايسه اي بهره گرفته شد. جامعه آماري پژوهش را دانش آموزان تيزهوش و عادي دختر در پايه هاي اول تا سوم ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصيلي 87-1386 تشكيل دادند که در محدوده سني شش تا هشت سال و يازده ماه بودند. از طريق نمونه گيري چند مرحله اي از بين نواحي مختلف آموزش و پرورش شهر اصفهان، با استفاده از آزمون هوشي کتل فرم الف، دانش آموزان تيزهوش و عادي مشخص و انتخاب شدند. حجم نمونه در هر يک از گروه دانش آموزان تيزهوش و عادي شصت نفر و مجموع کل نمونه 120 دانش آموز بودند. براي اندازه گيري تواناييهاي زباني ، از آزمون رشد زبان استفاده شد. يافته هاي اصلي بدست آمده از روش همبستگي پيرسون نشان داد كه بين زبان بياني و دريافتي در دو گروه عادي و تيزهوش رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (016/0=P و0001/0=P). ولي تفاوت معناداري بين ضرايب همبستگي دو گروه ملاحظه نشد. به منظور مقايسه ويژگيهاي زبانشناختي دانش آموزان تيزهوش و عادي، از روش تحليل مانوا استفاده شد. تحليل و مقايسه داده هاي بدست آمده نشان داد كه بين ميانگين نمرات دانش آموزان تيزهوش و عادي در زمينه ويژگيهاي زبانشناختي، تفاوت معناداري وجود دارد (0001/0>P). تفاوت ميانگين ها نشان داد كه نمرات دانش آموزان تيزهوش نسبت به دانش آموزان عادي در حوزه هاي زبان گفتاري، گوش كردن، سازماندهي، صحبت كردن، معني شناسي و نحو بيشتر بود. همچنين يافته هاي بدست آمده نشان داد كه بين هوش و ويژگيهاي زبانشناختي رابطه مثبت و معناداري وجود داشت (0001/0>P) و رابطه مثبت و معناداري نيز بين سن و متغيرهاي گوش کردن (زبان دريافتي)، معني شناسي و نمره کلي زبان بدست آمد (0001/0=P و 002/0= P و 029/0=P). ولي اين رابطه در ارتباط با متغيرهاي سازمان دهي، صحبت كردن (زبان بياني) و نحو معنادار نبود. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه هوش نسبت به سن، در پيش بيني ويژگيهاي زبانشناختي نقش بيشتري دارد.

واژه هاي کليدي: زبان بياني، زبان دريافتي، دانش آموزان تيزهوش و دانش آموزان عادي.