تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم محمدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر شعله اميري

تاريخ دفاع : 4/12/87

رشته و گرايش : روانشناسي كودكان استثنائي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

بررسي اثربخشي آموزش والدين بر ميزان علائم نافرماني در کودکان داراي علائم اختلال نافرماني مقابله‌اي

چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش والدين بر کاهش علائم نافرماني در کودکان مبتلا به نافرماني مقابله‌اي انجام شده است. به‌اين منظور ابتدا به روش نمونه گيري تصادفي‌يکي از نواحي پنج گانه استان اصفهان انتخاب و مجدداً به همين روش 15 دبستان از‌اين ناحيه برگزيده شد. پس از مصاحبه با معلم به دانش آموزان مشکوک داراي علائم اختلال نافرماني مقابله‌اي، پرسشنامه سلامت اونتاريو بخش نافرماني داده شد تا توسط اوليائشان تکميل گرديده و به محقق تحويل دهند. از بين کودکاني که اولياء آنها پرسشنامه را تکميل نموده بودند، 30 نفر از کودکاني که علائم اختلال نافرماني مقابله‌اي را داشتند انتخاب و به طور تصادف در دو گروه کنترل و آزمايش قرار گرفتند. والدين گروه آزمايش 8 جلسه 60 دقيقه‌اي آموزش به شيوه بارکلي را دريافت نمود. بعد از پايان جلسات، پس آزمون از آنها به عمل آمد . 45 روز پس از اجراي پس آزمون نيز آزمون پيگيري انجام گرفت. تحليل کوواريانس نتايج نشان داد که علائم نافرماني در کودکان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله‌اي گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پيگيري به طور معناداري کاهش‌يافته است (001/0>P).نتيجه گيري: نتايج پژوهش بيانگر اين مطلب است كه آموزش والدين به شيوه باركلي مي تواند علائم نافرماني را در كودكان داراي علائم اين اختلال كاهش دهد.

کليد واژه: اختلال نافرماني مقابله‌اي، آموزش والدين، علائم نافرماني