تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فرزانه مؤمني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

تاريخ دفاع : 3/10/87

رشته و گرايش : روانشناسي كودكان استثنائي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي- دکتر شعله اميري

مقايسه سبكهاي دلبستگي در جوانان داراي نقايص بينايي، شنوايي، عقب‌مانده‌ي ذهني مرزي، تيزهوش و عادي شهر اصفهان

چكيده

هدف: اين تحقيق به منظور مقايسه‌ي سبکهاي دلبستگي (ناايمن اضطرابي/ اجتنابي- ايمن-اضطرابي/ دوسوگرا) جوانان با نقايص بينايي، شنوايي، عقب‌مانده‌ي ذهني مرزي، تيزهوش و عادي شهر اصفهان انجام گرفت.

روش: جامعه‌ي آماري اين پژوهش شامل کليه‌ي جوانان 28-18 ساله‌ي شهر اصفهان بود که از ميان آنها 80 نفر با نقايص بينايي (40 دختر و 40 پسر)،90 نفر با نقايص شنوايي (45 دختر و 45 پسر)، 60 نفر عقب‌مانده‌ي ذهني مرزي (30 دختر و 30 پسر)، 70 نفر تيزهوش (35 دختر و 35 پسر) و 80 نفر عادي (40 دختر و 40 پسر) به روش تصادفي ساده انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوري داده‌ها، پرسشنامه‌ي سنجش سبکهاي دلبستگي هازن و شيور و پرسشنامه‌ي جمعيت‌شناسي محقق ساخته بود به منظور ارزيابي سبکهاي دلبستگي آزمودني‌ها، پرسشنامه‌ي دلبستگي توسط آزمودني‌ها به صورت انفرادي تکميل شد. افزون بر اين اطلاعات فردي آزمودني‌ها نظير، سن، جنس، ترتيب تولد، سن والدين، تحصيلات والدين، تعداد اعضاي خانواده، وضعيت اقتصادي، رابطه‌ي اعضاي خانواده باهم و شيوه‌ي ارتباطي والدين (با جوان) نيز جمع‌آوري گرديد.

يافته‌ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين 5 گروه داراي نقايص بينايي، شنوايي، عقب‌مانده‌ي ذهني مرزي، تيزهوش و عادي تفاوت معناداري وجود دارد (001/0=P).يعني سبک دلبستگي ناايمن اضطرابي/اجتنابي به ترتيب در گروه هاي جوانان داراي نقايص شنوايي،بينايي و عقب مانده ذهني مرزي و سبک دلبستگي ايمن در گروه هاي جوانان عادي و تيزهوش و سبک دلبستگي ناايمن اضطرابي/دوسوگرادر گروه هاي جوانان بينايي،عقب مانده ذهني مرزي و شنوايي بالاترين ميانگين را دارا مي باشد.

واژه‌هاي کليدي: سبکهاي دلبستگي، جوان، نقايص بينايي، نقايص شنوايي، عقب‌مانده‌ي ذهني مرزي، تيزهوش، عادي.