تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سروه محمدزاده

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر كريم عسگري

تاريخ دفاع : 13/3/88

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان شادكامي، رضايت زناشويي و بهبود كيفيت زندگي زنان متأهل 35-25 ساله شهرستان سقز

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مسئله بر ميزان شادكامي، رضايت زناشويي و بهبود كيفيت زندگي زنان متأهل 35-25 ساله شهرستان سقز بوده است. جامعه‌ي آماري اين پژوهش شامل كليه‌ي بانوان متأهل 35-25 ساله‌اي بودند كه در تابستان 1387 در مراكز بهداشتي- درماني داراي پرونده بودند. نمونه‌ي پژوهش شامل 40 زن متأهل خانه‌دار بود كه در دامنه‌ي سني 35-25 سال و داراي سطح تحصيلات ديپلم به بالا بودند. اين تعداد به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه شادكامي آكسفورد، پرسشنامه‌ي رضايت زناشويي انريچ و پرسشنامه‌ي كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت بود كه در مراحل پيش‌آزمون، پس آزمون و پيگيري به كار گرفته شد. زنان گروه آزمايش در 8 جلسه آموزش گروهي حل مسئله شركت كردند.فرض شده بود كه آموزش شامل حل مسئله مي‌تواند شادكامي، رضايت زناشويي و كيفيت زندگي را افزايش دهد. نتايج با استفاده از تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش گروهي حل مسئله در دو مرحله‌ي پس‌آزمون و پيگيري در افزايش شادكامي، رضايت زناشويي و بهبود كيفيت زندگي موثر است (05/0>P).

كليدواژه‌ها: آموزش گروهي حل مسئله، شادكامي، رضايت زناشويي و كيفيت زندگي