تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مرضيه السادات قريشيان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

تاريخ دفاع : 14/2/88

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

اثربخشي بازآموزي سبک اسنادي بر رضايت زناشويي و هوش هيجاني زوجين

چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي بازآموزي اسنادي بر رضايت زناشويي و هوش هيجاني زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان اجرا گرديد. اين پژوهش از نوع تجربي همراه با گروه آزمايش وگواه بود. به منظور انتخاب نمونه، 20 زوج از زوجين مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق شهرستان اصفهان، انتخاب و به شيوه تصادفي در دوگروه آزمايش و گواه به طورمساوي جايگزين شدند. سپس از هر دو گروه با آزمون رضايت زناشويي انريچ و هوش هيجاني بار- ان، پيش آزمون به عمل آمد. گروه آزمايش مداخلات 7 جلسه اي بازآموزي اسنادي را به صورت گروهي همراه با تکاليف بين جلسه اي دريافت و گروه گواه مداخله اي را دريافت نكرد. در پايان جلسات از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و در نهايت پس از دو ماه، آزمون پيگيري انجام شد. فرض بر اين بود که با زآموزي اسنادي باعث افزايش رضايت زناشويي و هوش هيجاني زوجين گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون و پيگيري مي شود. براي تحليل داده ها از تحليل عوامل و كوواريانس چند متغيري(مانوا) با کمک نرم افزار SPSS-15 استفاده شد. با توجه به نتايج تحليل عوامل، دو عامل براي پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ(عامل رضايت زناشويي و ادراک زندگي) و سه عامل براي پرسشنامه هوش هيجاني استخراج شد(آگاهي اجتماعي، خودمديريتي و خلاقيت). نتايج تحليل مانوا نشان داد که آموزش بازآموزي اسنادي موجب افزايش معنادار عوامل رضايت زناشويي، ادراک زندگي، آگاهي اجتماعي، خودمديريتي و خلاقيت گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل گرديد (001/0>P). نتايج اين مطالعه بر نقش بازآموزي اسنادي بر رضايت زناشويي و هوش هيجاني زوجين تاکيد مي کند. بازآموزي اسنادي براي زوجين مي تواند منجر به افزايش رضايت زناشويي و هوش هيجاني شود.

واژه هاي کليدي: بازآموزي اسنادي، رضايت زناشويي، هوش هيجاني