تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه رضايي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

تاريخ دفاع : 10/12/87

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي- دكتر بابك امرا

اثر بخشي درمان شناختي رفتاري مديريت استرس به شيوه گروهي بر اضطراب، افسردگي، کيفيت زندگي و ميزان نشانه هاي بيماران زن مبتلا به آسم شهر اصفهان

چكيده

انتخاب شده و در دو گروه آزمايش (12 نفر) و گواه (12 نفر) قرار گرفتند. درمان شناختي- رفتاري مديريت استرس، طي هشت جلسه هفتگي در بخش روانپزشکي بيمارستان نور بر روي گروه آزمايش انجام شد. پرسشنامه کيفيت زندگي مبتلايان به آسم، زيرمقياس عملکرد تنفسي (علايم و نشانه‌ها) و زيرمقياس‌هاي اضطراب و افسردگي آزمون SCL-90-R در سه مرحله‌ي پيش‌آزمون، پس‌آزمون و پيگيري (2 ماهه) تکميل شد. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که، ميانگين نمرات کيفيت زندگي گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون افزايش معناداري پيدا کرده است (0001/0=P) و اين افزايش در مرحله پيگيري نيز مشاهده شد (012/0=P). نتايج همچنين نشان داد که ، ميانگين نمرات اضطراب گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون کاهش معناداري پيدا کرده است (0001/0=P) و اين کاهش در مرحله پيگيري نيز مشاهده شد(003/0=P). ميانگين نمرات افسردگي گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون کاهش معناداري پيدا کرده بود (0001/0=P) و اين کاهش در مرحله پيگيري نيز مشاهده شد (002/0=P). همچنين نتايج نشان دادند که، ميانگين نمرات عملکرد تنفسي (علايم و نشانه‌ها) گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس‌آزمون افرايش معناداري پيدا کرده است (0001/0=P)، ولي در مرحله پيگيري تفاوت معناداري مشاهده نشد (077/0=P). نتايج اين پژوهش نشان داد که درمان شناختي- رفتاري مديريت استرس مي‌تواند به عنوان يک روش مداخله‌اي مفيد، براي بيماران مبتلا به آسم بکار رود.

واژه هاي کليدي: آسم، درمان شناختي-رفتاري مديريت استرس،كيفيت زندگي، اضطراب ، افسردگي