تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نجمه وكيلي زارچ

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست- دكتر كريم عسگري

تاريخ دفاع : 7/12/87

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي- دكتر محمدرضا نجفي

اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه ي گروهي بر افسردگي و کيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به کمردرد مزمن

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثربخشي درمان شناختي رفتاري به شيوه گروهي بر افسردگي و کيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به کمردرد مزمن بود. بدين منظور از بين جامعه آماري شامل کليه بيماران زن مراجعه کننده به مراکز درماني شهر يزد، 28 بيمار به طورتصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. درمان شناختي رفتاري طي 8 جلسه برروي گروه آزمايش انجام گرفت. ابزار مورداستفاده در اين پژوهش، زيرمقياس افسردگي SCL-90-R و پرسشنامه زمينه يابي سلامت (SF-36) بود که در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري بر روي دو گروه آزمايش و گواه اجرا گرديد. نتايج تحليل کواريانس حاکي از آن است که درمان شناختي- رفتاري موجب کاهش معناداري در نمرات افسردگي گروه آزمايش نسبت به گروه گواه گرديده است. (0001/0>P). اين کاهش در مرحله پيگيري نيز مشاهده شد (004/0=P) نتايج همچنين نشان داد که، ميانگين نمرات کيفيت زندگي گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون افزايش معناداري پيدا کرده است (0001/0>P). اين افزايش درمرحله پيگيري نيز مشاهده شد (004/0=P). نتايج اين پژوهش نشان داد که درمان شناختي رفتاري مي تواند، به عنوان يک روش مداخله اي مفيد براي بيماران مبتلا به کمردرد مزمن به کار رود.

کليدواژه ها: کمردرد مزمن، درمان شناختي-رفتاري، افسردگي، کيفيت زندگي