تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فهيمه دهقاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

تاريخ دفاع : 7/12/87

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي- دكتر محمدعلي نيلفروش زاده

اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري مديريت استرس بر کيفيت زندگي و ريزش موي بيماران آلوپسي آرئاتا در مرکز تحقيقات پوست و سالک اصفهان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري مديريت استرس بر كيفيت زندگي، اضطراب، افسردگي و ريزش موي بيماران زن مبتلا به آلوپسي آرئاتا بود. بدين منظور 24 بيمار مبتلا به آلوپسي آرئاتا از مركز تحقيقات پوست و سالك درمانگاه صديقه طاهره شهر اصفهان انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمايش عبارت از 12 بيمار بود كه درمان شناختي- رفتاري مديريت استرس را طي 8 جلسه هفتگي دريافت نمود. گروه گواه، متشكل از همين تعداد افراد بود كه هيچ گونه مداخله روانشناختي را دريافت نكرد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل پرسشنامه‌هاي Skindex-16، SCL-90-R و روش عكسبرداري با دوربين ديجيتال بود كه در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج تحليل كواريانس نشان داد كه ميانگين نمرات كيفيت زندگي، اضطراب و افسردگي گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون و پيگيري كاهش معناداري پيدا كرده است (05/0>P). همچنين نتايج آزمون خي دو نشان داد كه فراواني بهبود ريزش موي گروه آزمايش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون و پيگيري تغيير معناداري پيدا نكرده است (05/0>P). به طور کلي نتايج اين پژوهش نشان داد، استفاده از مداخلات روانشناختي به ويژه درمان شناختي- رفتاري مديريت استرس مي‌تواند موجب بهبود كيفيت زندگي و اختلالات خلقي بيماران آلوپسي آرئاتا گردد.

واژه هاي کليدي: گروه درماني شناختي- رفتاري مديريت استرس، كيفيت زندگي، اضطراب، افسردگي، ريزش مو، آلوپسي آرئاتا