تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي سليماني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسين مولوي- دكتر كريم عسگري

تاريخ دفاع : 30/10/87

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر مهرداد کلانتري- دكتر غلامرضا باراني

مقايسه نوروپيسكولوژي بيماران اسكيزوفرنيك و دوقطبي و افـراد عـادي براساس آزمون هاي استروپ و بنتون

چكيده

عموماً براي ارتباط دادن مناطق مختلف مغزي با ساز وكارهاي رواني– رفتاري مي توان از ابزارهاي پيشرفته تصويربرداري و آزمون هاي نوروپسيكولوژيك استفاده نمود. آزمون هاي استروپ و بنتون از جمله ابزارهاي بسيار مفيد، به منظور بررسي عملکردهاي نوروپسيکولوژيک در انسان مي باشد. که مي توانند در سنجش عملکرد لوب فرونتال و ارزيابي درك بينايي، حافظه بينايي و توانايي هاي بنيادي مورد استفاده قرار گيرد. پژوهش حاضر بمنظور ارزيابي و مقايسه ي عملکرد بيماران اسکيزوفرنيک، دو قطبي و افراد عادي انجام شده است.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع پس رويدادي(علًي- مقايسه اي) است و طي آن تعداد 30 بيمار اسکيزوفرنيک، 30 بيمار دوقطبي و 30 نفر از افراد عادي به روش نمونه گيري خوشه اي در دسترس انتخاب شده و عملکرد آنها با استفاده از آزمون هاي استروپ و بنتون مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج بدست آمده با روش هاي آماري ناپارامتري و نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

يافته ها: يافته‌هاي اين پژوهش نشانگر آن بوده است كه در هر سه حالت هماهنگ، ناهماهنگ و خنثي عملكرد هر دو گروه از بيماران در آزمون استروپ با افراد عادي تفاوت داشته است. همچنين نتايج بدست آمده از آزمون بنتون نيز تفاوت اين دو گروه از بيماران را با افراد عادي نشان داده است، ولي در عين حال بيماران اسكيزوفرنيك و دوقطبي در عملكرد خود در آزمونهاي مذكور تفاوت معني‌داري با يكديگر نداشته‌اند.

نتيجه گيري: اساس تبيين يافته‌هاي بدست آمده از اين پژوهش حول محور لوب فرونتال و مخصوصاً ناحيه‌ي پره فرونتال و همچنين عملكردهاي نيمكره‌ي راست مغز مي‌چرخد. بخش مهمي از پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور با آزمون هاي استروپ و بنتون مؤيد وجود همانندي هايي در عملكرد بيماران اسكيزوفرنيك و دوقطبي بوده‌اند و اين هسته‌ي مركزي يافته‌هاي حاصل از پژوهش اخير است. در اين پژوهش بيماران اسكيزوفر‌نيك و بيماران دوقطبي در عين حالي كه تفاوت فاحش و معني‌داري نسبت به افراد عادي در عملكردهاي خود در آزمونهاي مذكور داشتند، ولي در عمل تفاوت بدست آمده در مقايسه‌ي آنها با يكديگر معني‌دار نبوده است. هم از نظر نوروآناتوميك و هم از نظر نوروشيمي و فارماكولوژيك شواهد موجود در مطالعات خارجي مي‌تواند مؤيد نتايج بدست آمده در پژوهش حاضر باشد.

كليد واژه ها: ادراك شناختي، اختلال دو قطبي، اختلال اسكيزوفرنيا، تست استروپ و تست بنتون