تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هاجر خدارحمي بياتياني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مهرداد کلانتري

تاريخ دفاع : 29/7/87

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر محمدرضا نجفي- دکتر حميدرضا عريضي

مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري و دارو درماني بر علائم ميگرن مزمن بيماران سرپائي زن اصفهان

چكيده

در پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري و دارو درماني بر علائم ميگرن مزمن در بيماران سرپائي زن شهر اصفهان مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش شامل 30 نفر از بيماران زن مبتلا به ميگرن مزمن بود که به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي و يک گروه کنترل گمارده شدند. در اين پژوهش سه گروه 10 نفره شامل گروه درماني شناختي- رفتاري، گروه دارو درماني و گروه کنترل وجود داشت که به علت عدم اتمام دوره درمان توسط 2 نفر از آزمودنيهاي گروه درماني شناختي- رفتاري، از دو گروه ديگر نيز به صورت تصادفي 2 آزمودني حذف شدند وتعداد آزمودنيهاي هر گروه به 8 نفر کاهش پيدا کرد. درمان شناختي- رفتاري توسط کارشناس ارشد روانشناسي باليني و درمان داروئي توسط متخصص مغز و اعصاب اعمال شد. روزنگار سردرد و آزمون خودکفائي در مقابل درد به عنوان ابزار تحقيق در سه مرحله پيش از درمان، پس از درمان و پيگيري يک ماهه مورد استفاده قرار گرفت. تحليل کوواريانس چند متغيره بر نمرات پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري انجام شد. نتايج تحليل آماري در مرحله پس آزمون نشان داد که بين گروههاي سه گانه در کاهش فراواني، طول مدت وشدت سردرد با سطح معناداري004/0>p و 009/0>p و 005/0>p و در افزايش خودکفايي در مقابل درد با سطح معناداري 0001/0>p تفاوت معنادار وجود داشت. همچنين در مرحله پيگيري نيز بين گروههاي سه گانه درکاهش فراواني، طول مدت وشدت سردرد با سطح معناداري 001/0>p براي هر سه مورد و افزايش خودکفايي در مقابل درد با سطح معناداري 0001/0>p تفاوت معنادار وجود داشت. نتايج مقايسه هاي زوجي در شاخصهاي سردرد نشان دهنده تفاوت معنادار بين گروههاي آزمايشي و کنترل هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پيگيري است، ولي بين دو گروه آزمايشي تفاوت معناداري مشاهده نشد. نتايج مقايسه هاي زوجي در آزمون خودکفايي در مقابل درد نشاندهنده تفاوت معنادار هم بين دو گروه آزمايشي و هم بين گروههاي درماني وکنترل است.

كليدواژه‌ها: ميگرن، درمان شناختي- رفتاري، دارودرماني.