تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : لعيا دين دوست

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي- دکتر فاطمه بهرامي

تاريخ دفاع : 30/10/87

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : -

تأثير مشاوره مسير شغلي به سبک رويکرد تصادفي برنامه‌ريزي شده بر افزايش قابليت‌هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش تعيين ميزان تأثير مشاوره مسير شغلي به سبک رويکرد تصادفي برنامه‌ريزي‌شده كرومبولتز بر افزايش قابليت‌هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان بود. جامعه آماري پژوهش شامل دانشجويان دانشگاه اصفهان در سال 1387 بود که از طريق نمونه‌گيري در دسترس نمونه‌اي به تعداد 26 نفر بطور تصادفي از آن انتخاب شد كه در دو گروه آزمايش و گواه هر كدام 13 نفر جايگزين شدند. هر دو گروه طي سه مرحله (پيش‌آزمون، پس‌آزمون و پيگيري) مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابزار استفاده شده در اين تحقيق مقياس آمادگي فرصت‌يابي حرفه‌اي و مقياس قابليت‌هاي کارآفريني بوده است. به منظور اجراي پژوهش، گروه آزمايش طي شش جلسه تحت مشاوره‌ي شغلي به سبک نظريه رويکرد تصادفي کرومبولتز قرار گرفت و گروه گواه در ليست انتظار باقي ماند. به منظور تأثير ماندگاري مشاوره به فاصله 20 روز پس از جلسه آخر يک جلسه پيگيري برگزار گرديد. به منظور تحليل داده‌ها از نرم‌افزار spss-15 و تحليل کواريانس استفاده گرديد و نتايج زير حاصل شد: نتايج نشان داد كه مشاوره مسير شغلي به سبك رويكرد تصادفي برنامه‌ريزي‌شده ، قابليت‌هاي كارآفريني دانشجويان را هم در مرحله پس‌آزمون (002/0=P) و هم در مرحله پيگيري (009/0=P) و همچنين كنجكاوي دانشجويان را هم در مرحله پس‌آزمون (04/0=P) و هم در مرحله پيگيري (001/0=P) و نيز خوش‌بيني دانشجويان را در مرحله پيگيري (04/0=P) افزايش داده است ولي بر افزايش پشتكار، انعطاف پذيري و ريسك‌پذيري دانشجويان، مؤثر نبوده است.

واژه هاي کليدي: مشاوره مسيرشغلي، رويكرد تصادفي برنامه‌ريزي‌شده، قابليت‌هاي كارآفريني.