تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم شجاعي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ايران باغبان

تاريخ دفاع : 28/7/87

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا عابدي

بررسي رابطه‌ي جو سازماني با فرسودگي شغلي و سازگاري شغلي كارمندان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه بين جو سازماني با فرسودگي شغلي و سازگاري شغلي كارمندان دانشگاه اصفهان بود. براي اين منظور 94 نفر از كارمندان دانشگاه اصفهان به پرسش‌نامه‌هاي جو سازماني، فرسودگي شغلي و سازگاري شغلي جواب دادند. براي تحليل داده‌ها از شاخص‌ها و روش‌هاي آماري شامل ميانگين، انحراف معيار، ضريب همبستگي و تحليل مانوا استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه بين جو سازماني و ابعاد آن با فرسودگي شغلي و سازگاري شغلي رابطه وجود دارد (01/0>P). بين جو سازماني با سن و ساخت و ضوابط با حقوق رابطه وجود دارد (01/0>P). بين جو سازماني و ابعاد آن با ديگر ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي (جنسيت، سابقه كار، تحصيلات رابطه وجود ندارد (05/0>P). بين فرسودگي شغلي با سازگاري در ابعاد فراواني و شدت مسخ شخصيت، فراواني و شدت خستگي عاطفي و شدت عملكرد شخصي رابطه وجود دارد (01/0>P). بين فرسودگي شغلي با سازگاري در بعد فراواني عملكرد رابطه وجود ندارد (05/0>P). بين ابعاد فرسودگي شغلي فراواني و شدت خستگي عاطفي با تحصيلات رابطه وجود دارد (01/0>P). بين ابعاد فرسودگي شغلي با ديگر ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي رابطه وجود ندارد (05/0>P). بين سازگاري شغلي با سن رابطه وجود دارد (01/0>P). بين سازگاري شغلي با ديگر ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي (جنسيت، سابقه كار، تحصيلات حقوق) رابطه وجود ندارد (05/0>P).

كليد واژه‌ها: جو سازماني، فرسودگي شغلي، سازگاري شغلي.