تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضوان سعادت

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر محمدرضا عابدي

تاريخ دفاع : 27/7/87

رشته و گرايش : مشاوره- شغلي

استاد مشاور : دکتر ايران باغبان

تأثير شرکت در نشست­هاي شغلي رشد محور بر رضايت شغلي و سرزندگي کارکنان سازمان انتقال خون اصفهان

چكيده

در سالهاي اخير تحقيقاتي در مورد مشارکت کارکنان و حضور و روابط آنان در سازمان صورت گرفته است اما پژوهشي که به بررسي تأثير شرکت در نشست­هاي شغلي رشد- محور بر رضايت شغلي و سرزندگي پرداخته باشد صورت نگرفته است. هدف پژوهش در اين مطالعه تأثير شرکت در نشست­هاي شغلي رشد- محور بر رضايت شغلي و سرزندگي کارکنان سازمان انتقال خون اصفهان تشکيل داده است. پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي همراه با پيش‌آزمون، پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش شامل کليه کارکنان سازمان انتقال خون اصفهان بود. نمونه پژوهش 30 نفر از کارکنان سازمان انتقال خون اصفهان بود که به طور تصادفي بين گروه آزمايش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسيم شدند. در ابتداي پژوهش تاثير شرکت در نشست­هاي شغلي رشد- محور بر رضايت شغلي و سرزندگي در دو گروه آزمايش و کنترل با استفاده از پرسشنامه رضايت شغلي اسميت و سرزندگي رايان و دسي مورد سنجش قرار گرفت. داده­ها با استفاده از نرم­افزار 15 SPSS تحليل شد. در گروه آزمايش به مدت 7 جلسه شرکت در نشست­هاي شغلي رشد محور اجرا گرديد و مجدداً ميزان رضايت شغلي و سرزندگي در دو گروه آزمايش و کنترل مورد سنجش قرار گرفت. نتايج تفاوت­هاي معناداري را بين دو گروه در زمينه تاثير نشست­هاي شغلي رشد- محور بر رضايت شغلي و سرزندگي نشان داد. بنابراين شرکت در نشست­هاي شغلي رشد محور در افزايش رضايت شغلي و سرزندگي کارکنان سازمان انتقال خون اصفهان مؤثر بوده است (01/0>p).

کليد واژه‌ها: نشستهاي شغلي، رشد خود، رضايت شغلي، سرزندگي.