تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سميه شاهمرادي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مريم فاتحي زاده

تاريخ دفاع : 28/4/88

رشته و گرايش : مشاوره- خانواده

استاد مشاور : دکتر سيد احمد احمدي

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي، اختلالات رواني و ويژگي هاي جمعيت شناختي زوجين در معرض طلاق و زوجين عادي شهر اصفهان

چكيده

هدف پژوهش حاضر مشخص كردن ويژگي هاي شخصيتي، اختلالات رواني و ويژگي هاي جمعيت شناختي پيش بيني كننده طلاق در زوجين شهر اصفهان بود. طرح اين پژوهش از نوع علي مقايسه اي بود. به اين منظور از بين زوجين ارجاع داده شده به مراكز مداخله در بحران طلاق در شهر اصفهان 60 نفر (30 زوج) بصورت تصادفي انتخاب شدند و براي نمونه زوجين عادي نيز از بين مناطق آموزش و پرورش اصفهان يك منطقه بصورت تصادفي انتخاب و از بين مدارس آن30 دانش آموز بصورت تصادفي انتخاب شدند كه والدين آنها نمونه مورد نظر را تشكيل مي دادند. سپس پرسشنامه هاي پنج عاملي شخصيت(فرم كوتاه)، SCL-90 و جمعيت شناختي در نمونه هاي مورد نظر اجرا شد. در آزمون T از بين ابعاد آزمون پنج عاملي، در روان رنجوري، تجربه گرايي و وظيفه شناسي و از بين ابعاد آزمون SCL-90 در تمام نه مقياس، بين دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت(05/0>P). نتايج تحليل رگرسيون لوجستيك دو ارزشي نشان داد كه متغيرهاي افسردگي، افكار پارانوييدي، تعداد فرزندان، ميزان درآمد و روان رنجوري قوي ترين پيش بيني را براي احتمال در معرض طلاق قرار گرفتن زوجين فراهم كردند. به اين صورت كه افزايش افسردگي، افكار پارانوييدي و روان رنجوري احتمال طلاق را افزايش مي دهند و افزايش تعداد فرزندان و ميزان درآمد احتمال طلاق را كاهش مي دهد. اين يافته ها اهميت ويژگي هاي شخصيتي، اختلالات رواني و عوامل جمعيت شناختي را در پديده طلاق نشان مي دهد.

واژگان كليدي: طلاق، ويژگي هاي شخصيتي، اختلالات رواني، ويژگي هاي جمعيت شناختي.