تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه ستاري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تاريخ دفاع : 19/12/87

رشته و گرايش : مشاوره- خانواده

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

بررسي تأثير آموزش علاقه اجتماعي بر سازگاري و رضايت زناشويي زوجين شهرستان نجف‌آباد

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تأثير آموزش علاقه اجتماعي بر سازگاري و رضايت زناشويي زوجين شهرستان نجف آباد بود. روش اين تحقيق نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعه آماري پژوهش والدين دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهرستان نجف آباد در سال 88-87 بودند. براي انتخاب نمونه مورد نظر 30 زوج (60 نفر) از والدين دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي انتخاب و بصورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل(15 زوج در گروه آزمايش و 15 زوج در گروه كنترل) قرار گرفتند. فرضيه هاي پژوهش اين بود كه آموزش علاقه اجتماعي بر سازگاري زناشويي و ابعاد آن و بر رضايت زناشويي و ابعاد آن مؤثر است. متغيرهاي وابسته سازگاري زناشويي و رضايت زناشويي بود كه با پرسشنامه هاي سازگاري زناشويي اسپانير (1976) و رضايت زناشويي اينريچ ارزيابي شد. متغير مستقل آموزش علاقه اجتماعي بود كه در هفت جلسه روي گروه آزمايش اعمال شد. داده ها با آزمون تحليل كواريانس چند متغيري بوسيله نرم افزار آماري15- spss تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد كه آموزش علاقه اجتماعي ، سازگاري زناشويي (05/0>p) و رضايت زناشويي (05/0>p) زوج ها را بهبود بخشيده است. اين آموزش بر ابعاد سازگاري زناشويي يعني توافق دو نفري،ابرازمحبت،رضايت زناشويي، همبستگي دونفري، مؤثربوده است. همچنين اين آموزش بر ابعاد رضايت زناشويي يعني تحريف آرماني،رضايت زناشويي،مسايل شخصيتي،ارتباط، حل تعارض، مديريت مالي، فعاليت هاي اوقات فراغت، رابطه جنسي، فرزندان و فرزندپروري، خانواده و دوستان، نقش هاي مساوات طلبي و جهت گيري مذهبي تأثير معنادار داشته است.

كليد واژه‌ها: علاقه اجتماعي، سازگاري زناشويي، رضايت زناشويي