تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه فلاحي سيچاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر فاطمه بهرامي

تاريخ دفاع : 5/12/87

رشته و گرايش : مشاوره- خانواده

استاد مشاور : دکتر مريم فاتحي زاده

بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي هيجاني بر فضاي هيجاني و كار آمدي خانواده زوجين شهر اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير آموزش مهارتهاي هيجاني بر فضاي هيجاني و کارآمدي خانواده زوجين شهر اصفهان بود. جامعه آماري اين پژوهش والدين کودکان داراي فرزند نوجوان در مدارس دوره راهنمايي شهرستان اصفهان در سال 88-87 بودند. براي انتخاب نمونه 32 زوج (64 نفر) از والدين دانش آموزان دوره راهنمايي انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. فرضيه اصلي پژوهش بررسي تاثير آموزش مهارتهاي هيجاني بر فضاي هيجاني و کار آمدي خانواده زوجين و ابعاد آنها بود. متغيرهاي وابسته در اين پژوهش کارآمدي خانواده و فضاي هيجاني بود که با پرسشنامه خودسنجي خانواده مدل بيورز (1990)، و خود ابرازي در خانواده هالبرستات (1995) ارزيابي شد. متغيرمستقل آموزش مهارتهاي هيجاني بود که در هشت جلسه تنظيم و به گروه آزمايش آموزش داده شد . داده ها با استفاده از تحليل مانوا به وسيله نرم افزار SPSS-13 تحليل شد. نتايج نشان داد که آموزش مهارت هاي هيجاني بر ابعاد سلامت/ صلاحيت، تعارض ،رهبري هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت تأثير داشته (01/0>P). همچنين بر ابعاد انسجام و بيان‌گري در بلندمدت مؤثر بوده است (01/0>P). همچنين آموزش مهارت هيجاني توانسته با افزايش ابرازگري هيجاني مثبت (01/0>P) و كاهش ابرازگري هيجاني منفي (01/0>P) در بهبود فضاي هيجاني خانواده مؤثر باشد.

كليد واژه‌ها: آموزش مهارت‌هاي هيجاني، كارآمدي خانواده، فضاي هيجاني خانواده.