تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سعيده بطلاني اصفهاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد احمدي

تاريخ دفاع : 19/11/87

رشته و گرايش : مشاوره- خانواده

استاد مشاور : دکتر فاطمه بهرامي

تاثير زوج درماني مبتني بر نظريه دلبستگي بر رضايت جنسي و صميميت جنسي زوجين شهر اصفهان

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير زوج درماني مبتني بر نظريه دلبستگي، بر افزايش رضايت جنسي و صميميت جنسي زوجين شهر اصفهان بوده است. روش اين پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري با گروه آزمايش و کنترل بوده است. نمونه اين پژوهش، 30 زوج از زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفهان در سال 1387 بودند که به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) جايگزين شدند. فرضيه اين تحقيق عبارت بود ازاينکه زوج درماني مبتني بر نظريه دلبستگي، رضايت جنسي و صميميت جنسي زوجين شهر اصفهان را افزايش مي دهد. متغير وابسته در اين پژوهش، رضايت جنسي و صميميت جنسي بود که با پرسشنامه رضايت جنسي و صميميت جنسي ارزيابي شد. متغير مستقل زوج درماني مبتني بر نظريه دلبستگي بود که در هشت جلسه بر روي گروه آزمايش اعمال شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحليل شد. نتايج نشان داد که زوج درماني مبتني بر نظريه دلبستگي، سبک دلبستگي زوجين را تغيير نداده ولي رضايت جنسي و صميميت جنسي زوجين را بطور معني‌داري افزايش داده است.از اين آموزش مي توان در مراکز مشاوره و بهداشت روان استفاده کرد.

کليد واژه ها: زوج درماني، نظريه دلبستگي، رضايت جنسي ، صميميت جنسي.