تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مريم مهدي بيگي سروستاني

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

تاريخ دفاع : 21/12/87

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي رابطه بين ادراک ويژگيهاي شغل و انگيزش دروني در بين کارکنان ستادي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 87-1386

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين ادراك ويژگي‌هاي شغلي وانگيزش دروني در بين كاركنان ستادي دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان درسال تحصيلي 87-1386 بود. سوالات پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد اصلي ويژگي‌هاي شغلي و انگيزش دروني با توجه به ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي نمونه‌ي آماري (سن، جنسيت، دانشگاه محل خدمت، ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سابقه‌ي خدمت) مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل كليه كاركنان ستادي حوزه‌هاي معاونت دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشكي در سال تحصيلي 87-1386 بود كه با استفاده از نمونه‌گيري طبقه‌اي متناسب با حجم جامعه آماري، 170 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوري اطلاعات شامل پرسشنامه‌هاي محقق‌ساخته ويژگي‌هاي شغلي با 23 سوال و انگيزش دروني با 28 سوال بسته پاسخ بر اساس مقياس درجه‌بندي ليكرت بود. ضريب پايايي پرسشنامه ويژگي‌‌شناسي شغلي با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ 86/0 و براي پرسشنامه انگيزش دروني 84/0 بدست آمد. تجزيه و تحليل داده‌ها در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و استنباطي (ضريب رگرسيون، ضريب اتا) صورت گرفت. يافته‌هاي پژوهش نشان داد: كه انگيزه‌هاي دروني قدرداني براي انجام كار، كار تلاش‌برانگيز و رشد و پيشرفت بر ادراك تنوع مهارت شغلي تأثير دارد. مؤلفه‌هاي كار تلاش‌برانگيز و مسئوليت فزاينده تحت تأثير هويت وظيفه قرار داشت. اهميت وظيفه بر مؤلفه‌هاي موفقيت قدرداني براي انجام كار به كار تلاش‌برانگيز و مسئوليت فزاينده تأثير داشت. استقلال و آزادي عمل بر قدرداني براي انجام كار، مسئوليت فزاينده و رشد پيشرفت كاركنان تأثير داشت. يافته‌ها در مورد ادراك كاركنان از ويژگي‌هاي شغلي بر اساس سن نشان داد كه ادراك كاركنان تحت تأثير سن قرار دارد. مؤلفه تنوع مهارت تحت تأثير ميزان تحصيلات كاركنان قرار داشت. بين تنوع مهارت، هويت وظيفه استقلال و آزادي عمل و بازخورد با رشته تحصيلي رابطه معناداري داشت و تنها مؤلفه بازخورد با دانشگاه محل خدمت رابطه معناداري داشت. يافته‌ها همچنين نشان داد كه قدرداني و پيشرفت با سن و ميزان تحصيلات با مسئوليت رابطه معناداري داشت. يافته‌ها در خصوص مؤلفه‌هاي قدرداني براي انجام كار كار تلاش‌برانگيز، مسئوليت فزاينده و رشد و پيشرفت نشان داد كه بين آنها و رشته تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد. همچنين رابطه معناداري بين قدرداني براي انجام كار،‌موفقيت، كار تلاش‌برانگيز،‌مسئوليت فزاينده و رشد و پيشرفت با دانشگاه محل خدمت وجود داشت.

واژه هاي کليدي: ويژگي‌هاي شغلي، انگيزش دروني، دانشگاه.