تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : الهام صراف فرد

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

تاريخ دفاع : 4/12/87

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر رضا هويدا

بررسي رابطه بين مؤلفه هاي سلامت سازماني و اعتماد سازماني درميان دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان

چكيده

هدف از پژوهش حاضر "بررسي رابطه بين مؤلفه هاي سلامت سازماني و اعتماد سازماني در ميان دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان" بود. در اين پژوهش به لحاظ ماهيت موضوع و اهداف پژوهش از روش توصيفي- همبستگي استفاده شده است. جامعه آماري شامل كليه، دبيران دبيرستان هاي دخترانه پنج ناحيه آموزش و پرورش شهر اصفهان و منطقه جي در سال تحصيلي 87- 1386 که تعداد آنها 3057 نفر بود. از اين تعداد با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه، تعداد نمونه آماري 223 نفر برآورد شد که به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته (سلامت سازماني و اعتماد سازماني) كه به ترتيب ضريب پايايي آنها 86/0 و 86/0 بود، استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري ضريب همبستگي، آزمون T مقايسه ميانگين دو گروه مستقل و آزمون تحليل واريانس چند متغيره و تک متغيره استفاده شد. نتايج نشان داد که بين تمرکز بر هدف، کفايت ارتباطات، توزيع بهينه قدرت، کاربرد منابع، اتحاد و همبستگي، روحيه، نوآور بودن، خودمختاري، سازگاري با محيط، کفايت حل مشکلات و اعتماد سازماني در ميان دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان همبستگي مثبت و معناداري وجود داشت.

کليد واژه ها: سلامت سازماني، اعتماد سازماني، دبيران، دبيرستان.