تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهراالسادات محمودي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

تاريخ دفاع : 27/11/87

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي رابطه بين منابع قدرت و شيوه‌هاي غلبه بر مقاومت کارکنان در برابر تغيير سازماني در ميان مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 87-1386

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين منابع قدرت و شيوه‌هاي غلبه بر مقاومت کارکنان در برابر تغيير سازماني در ميان مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 87-1386 بود. سوالات پژوهش با در نظر گرفتن انواع منابع قدرت و شيوه‌هاي مديران براي غلبه بر مقاومت کارکنان در برابر تغيير سازماني و با توجه به ويژگي‌هاي دموگرافيک نمونه آماري (سن، سابقه خدمت، مدرک تحصيلي، جنسيت، دانشگاه محل خدمت و سمت) تدوين شد و مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقيق مورد استفاده، توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل کليه مديران دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 87-1386 بود و با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي متناسب با جامعه آماري، 108 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوري اطلاعات شامل پرسشنامه‌هاي محقق ساخته منابع قدرت مدير با 30 سوال و شيوه‌هاي غلبه بر مقاومت در برابر تغيير با 28 سوال بسته‌پاسخ بر اساس مقياس درجه‌بندي ليکرت بود. ضريب پايايي با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ 86/0 براي هر دو پرسشنامه به دست آمد. تجزيه و تحليل داده‌ها در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (تحليل واريانس چند متغيره و ضريب رگرسيون) صورت گرفت. يافته‌هاي پژوهش نشان داد بين قدرت قانوني و تخصصي مدير با هيچ کدام از شيوه‌هاي غلبه بر مقاومت کارکنان در برابر تغيير سازماني رابطه معني‌داري وجود ندارد. قدرت پاداشي با مؤلفه‌هاي مشارکت و در نظر گرفتن تسهيلات رابطه مثبت و معناداري داشت. بين قدرت اجباري با شيوه مشارکت رابطه منفي و معناداري وجود دارد. بين قدرت مرجعي و شيوه مشارکت هم رابطه مثبت و معناداري وجود داشت. ضمناً بين ميزان استفاده از قدرت مرجعي بر اساس سنوات مديريتي و ميزان استفاده از قدرت تخصصي بر اساس مدرك تحصيلي تفاوت معناداري مشاهده شد. در ميزان استفاده از قدرت تخصصي بر اساس مدرک تحصيلي تفاوت معناداري وجود داشت. تفاوت معناداري بين زن و مرد در استفاده از قدرت اجباري مشاهده شد. همچنين بين شيوه استفاده از زور بر اساس سن تفاوت معنا داري وجود داشت .بين مشارکت و در نظر گرفتن تسهيلات بر اساس جنسيت تفاوت معناداري مشاهده شد. بين ميزان كاربرد مشارکت و معامله بر اساس دانشگاه محل خدمت نيز تفاوت معناداري مشاهده گرديد.

واژه هاي کليدي: منابع قدرت مدير، تغيير سازماني، مقاومت در برابر تغيير سازماني، دانشگاه