تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نرگس مويد

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

تاريخ دفاع : 29/10/87

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر رضا هويدا

بررسي رابطه بين منابع قدرت مديران گروه هاي آموزشي و سلامت سازماني در دانشگاههاي دولتي شهرستان اصفهان در سال تحصيلي 87-1386

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش بررسي ارتباط بين منابع قدرت مديران گروه هاي آموزشيو سلامت سازماني در دانشگاههاي دولتي شهرستان اصفهان بود که در قالب 7 فرضيه با در نظر گرفتن ابعاد سلامت سازماني دانشگاه و منابع قدرت مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه انجام شد. در اين پژوهش از روش توصيفي از نوع همبستگي استفاده شد. جامعه آماري شامل کليه اساتيد (1478= N) دانشگاه دولتي اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي و دانشگاه صنعتي اصفهان در سال تحصيلي 1387– 1386 بود که از اين تعداد 172 نفر استاد با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده ها شامل دو پرسشنامه سلامت سازماني هوي و فيلدمن با 44 سوال بسته پاسخ بر اساس مقياس درجه بندي ليکرت با ضريب پايايي84/0 و پرسشنامه محقق ساخته منابع قدرت مديران گروه هاي آموزشي با 30 سوال بسته پاسخ بر اساس مقياس در جه بندي ليکرت با ضريب پايايي84/0 بود. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، فراواني تراکمي، ميانگين، انحراف معيار و واريانس) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه و تحليل واريانس چند متغيره) صورت گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد که منبع قدرت مرجعيت مديران گروه هاي آموزشي تنها بر مولفه روحيه، منبع قدرت اجبار بر مولفه پشتيباني منابع، منبع قدرت تخصص بر مولفه هاي پشتيباني منابع، تاکيد علمي و روحيه و منابع قدرت قانوني و پاداش بر مولفه هاي پشتيباني منابع، ملاحظه گري و تاکيد علمي از سلامت سازماني تاثير داشتند. F مشاهده شده در سطح 05/0P تفاوت معناداري را بين ميانگين نظرات اعضاي هيئت علمي در خصوص ميزان استفاده مديران گروه هاي آموزشي از منابع قدرت و مولفه هاي سلامت سازماني براساس سن، جنسيت، سابقه مديريتي، رتبه علمي، ميزان تحصيلات و نوع دانشگاه نشان داد.

واژه هاي کليدي: منابع قدرت مدير، سلامت سازماني، مديرگروه، دانشگاه.