تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سميه زادهوش

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست- دکتر مهرداد کلانتري

تاريخ دفاع : 17/7/87

رشته و گرايش : روانشناسي- باليني

استاد مشاور : دکتر سيد كاظم رسول زاده طباطبايي

مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري، مذهبي و گروه درماني شناختي-رفتاري كلاسيك بر روابط و رضايت زناشويي بانوان

چكيده

هدف از اجراي اين پژوهش مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري با جهت گيري مذهبي و گروه درماني شناختي-رفتاري کلاسيک بر رضايت زناشويي بانوان ، کيفيت ارتباط زناشويي و زير مقياسهاي آن (توجه به خود، توجه به همسر، برنامه­ريزي براي حل مشكل و سبكهاي ارتباطي) بود. نمونه پژوهش شامل 33 نفر از بانوان مراجعه کننده به کلينيک­هاي شهر تهران بود که به شيوه در دسترس، انتخاب و بطور تصادفي در دو گروه آزمايشي و يک گروه کنترل جايگزين شدند. گروه­ آزمايشي اول 8 جلسه درمان شناختي-رفتاري با جهت گيري مذهبي و گروه آزمايشي دوم 8 جلسه درمان شناختي-رفتاري کلاسيک دريافت کرد و گروه کنترل هيچ مداخله­اي دريافت نکرد.ابزارهاي به کار رفته در اين پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ، پرسشنامه کيفيت ارتباط زوجين و پرسشنامه نگرش مذهبي، که هرسه ابزار از روايي وپايايي خوبي برخوردار بودند. داده­ها بوسيله آزمون تحليل واريانس يكراهه و آزمون تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه گروه درماني شناختي-رفتاري با جهت گيري مذهبي در مقايسه با گروه درماني شناختي-رفتاري کلاسيک در افزايش کيفيت ارتباط زناشويي و بهبود سبکهاي ارتباطي بانوان به­طور معناداري موثرتر بوده­است (0001/0>P). در ساير خرده مقياسهاي كيفيت ارتباط و مقياس رضايت زناشويي بين دو گروه آزمايشي تفاوت معناداري مشاهده نشد (05/0<P)، ليكن اين تفاوت بين دو گروه آزمايشي و گروه كنترل معنادار بود(0001/0>P). به اين معنا كه دو گروه آزمايشي در افزايش رضايت زناشويي و بهبود كيفيت ارتباط زوجين و زير مقياس­هاي آن مؤثرتر از گروه كنترل بوده­است. نتيجه پژوهش حاضر علاوه بر اين­که مويد تحقيقات قبلي مبني بر اثرگذاري روش­هاي مذهبي در درمان مي­باشد راهکار جديدي را براي درمان مناسب اختلافات زناشويي ارائه مي­دهد.

كليد واژه‌ها: درمان شناختي-رفتاري كلاسيك، جهت­گيري مذهبي، كيفيت ارتباط، رضايت زناشويي