تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زيدان محمدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

تاريخ دفاع : 30/7/87

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي

رابطه‌ي پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک رهبري با بهره‌وري خدمات آموزشي مديران مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي شهرستان اسلام آباد غرب

چكيده

در اِين پژوهش به رابطه‌ي پنج عامل بزرگ شخصيت و سبک رهبري مديران با بهره وري خدمات آموزشي آنان در مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي شهرستان اسلام آباد غرب پرداخته شده است. بدين منظور، نمونه اي متشکل از 70 نفر از مديران و 210 نفر از دبيران شاغل در واحدهاي آموزشي مربوط براي سنجش ميزان بهره وري و سبک رهبري به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. پس از اجراي پرسشنامه ها، تعداد 10 مورد از آنان بطور ناقص اعاده گرديد، بنابراين در مجموع پرسشنامه هاي تعداد 60 نفر از مديران و 180 نفر از دبيران مورد تحليل قرار گرفت. ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش، شامل پرسشنامه ها ي60 سؤالي ابعاد پنجگانه شخصيت کاستا و مک كري، توصيف سبک رهبري هالپين و پرسشنامه تعديل يافته بهره وري ساعتچي بودند. اين پرسشنامه ها پس از اجرا با يک گروه 40 نفري از جامعه‌ آماري در مرحله مطالعه مقدماتي و تعيين ضرايب آلفاي کرانباخ، در يک دوره ي يک ماهه در مدارس توسط نمونه مورد مطالعه(240 نفر) تکميل گرديد. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که از ميان متغيرهاي مورد مطالعه، بعد برونگرايي شخصيت و وظيفه شناسي در سطح معناداري 01/0 بيشترين سهم را در پيش بيني بهره‌وري داشتند. همچنين نتايج تحليل ضرايب همبستگي متغيرها بيانگر ارتباط مثبت و معنادار بين سبک رهبري ساخت‌دهي و بهره وري بود. از تحليل جانبي متغيرهاي جمعيت شناختي نيز اين نتيجه بدست آمد که بين سن و تجربه پذيري و همچنين رشته تحصيلي و بهره وري ارتباط منفي و معنادار وجود دارد(05/0>P). از نتايج اين تحقيق مي‌توان جهت شناسايي ويژگيهاي شخصيتي مديراني كه داراي بهره‌وري بالايي هستند استفاده نمود، و از اين طريق به طرحهاي نظام جانشيني در سازمان كمك كرد. همچنين با توجه به شرايط سازمان و با اتخاذ سبكهاي رهبري مرتبط با بهره‌وري ارتقاي بهره‌وري مديران و سازمان را موجب گرديد.

واژگان کليدي: پنج عامل بزرگ شخصيت، سبک رهبري، بهره وري، مديران آموزشي