تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : هاجر براتي احمدآبادي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدرضا عريضي

تاريخ دفاع : 21/8/87

رشته و گرايش : روانشناسي صنعتي سازماني

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري

رابطه بين متغيرهاي پيشايند (عدالت سازماني و جو سازماني) و وجدان کاري با عملکرد شغلي در کارکنان شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان

چكيده

مسأله پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين متغيرهاي پيشايند(عدالت سازماني وجو سازماني)و وجدان كاري با عملكرد شغلي در كاركنان شركت سهامي ذوب آهن اصفهان انجام شد. جامعه آماري را كليه كاركنان رسمي و غير رسمي شركت ذوب آهن اصفهان شامل 5793 نفر تشکيل مي دادند كه در سال 1386 مشغول به كار بودند. نمونه پژوهش از بين كليه كاركنان سازمان مذكور به صورت تصادفي به تعداد132 نفر درنظر گرفته شد.پرسشنامه جو سازماني جاو و وليو(2003)،پرسشنامه شخصيت big five از كاستا و مك كرا (1992) ، پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف و مورمان(1993)، فهرست وارسي عملكرد وظيفه اي بيرنه و همكاران (2005) و فهرست وارسي عملكرد زمينه اي كونوي(1999) براي سنجش متغير ها به كار رفتند. براي تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي،همبستگي، تحليل رگرسيون و تحليل مسير استفاده شد.نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشان داد كه بين ابعاد جو سازماني با ابعاد وجدان كاري و عملكرد شغلي رابطه وجود ندارد و در بين ابعاد عدالت سازماني تنها عدالت رويه اي با ابعاد عملكرد شغلي رابطه مثبت و معني دار دارد (P<0.05). همچنين بين ابعاد وجدان كاري با ابعاد عملكرد شغلي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد(P<0.01). نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه جو همکارانه، عدالت رويه اي و موفقيت مداري 47 در صد از واريانس عملكرد شغلي را تبيين مي کنند و نتايج حاصل از تحليل مسير حاكي از اثر مستقيم جو همكارانه، موفقيت مداري و عدالت رويه اي و اثر غير مستقيم جو نوآورانه از طريق اثر بر موفقيت مداري و عدالت رويه اي بر عملكرد شغلي بود.

كليد واژه: عملكرد وظيفه اي و زمينه اي ، قابليت اتكا ، موفقيت مداري، عدالت رويه اي و توزيعي ، جو نوآورانه و همكارانه.