تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/12/79

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر ابوالقاسم نوري

نام و نام خانوادگي : حسن حکيمي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

پژوهش تجربي پيرامون تاثير سر و صدا و بو،‌ بر حل مسأله در دانشجويان دانشگاه اصفهان

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي تجربي تأثير سر و صدا ( سر و صداي مداوم و متناوب) و بو ( بو خوشايند و بوي ناخوشايند) بر حل مسئله بود . تعداد 156 نفر از دانشجويان ( دختر و پسر) ترم دوم رشته‏هاي مختلف تحصيلي و از 6 گروه آموزشي متفاوت دانشگاه اصفهان به صورت نمونه‏گيري خوشه‏اي انتخاب و به صورت تصادفي در گروههاي پنج گانه آزمايشي ( گروه سر و صداي مداوم ، گروه سر و صداي متناوب ،‌گروه بوي خوش ، گروه بوي ناخوشايند و گروه سر و صداي متناوب و بوي نا خوشايند) و گروه كنترل قرار گرفتند.

از ماتريسهاي پيشرونده پيشرفته ريون ، اره آزمون مسئله هاي هوش و كسلر و مسئله‏هاي انتخابي به عنوان مسئله استفاده شد . متغيرهاي مستقل سر و صدا ( سر و صداي مداوم و سر و صداي متناوب ) و بو ( بوي خوشايند و بوي ناخوشايند) و همچنين تركيب سر و صداي متناوب و بوي ناخوشايند براي هر يك از گروههاي آزمايشي به صورت جداگانه در يك طرح آزمايشي پس آزمون چند گروهي با گروه كنترل ارائه شد . زمان و مكان انجام آزمايشي براي همه گروهها يكسان بود . چنين فرض شد كه ميانگين نمرات حل مسئله گروههاي آزمايشي سر و صداي مداوم ، سر و صداي متناوب و بوي ناخوشايند از ميانگين نمرات گروه كنترل بطور معني داري كمتر است و ميانگين نمرات حل مسئله گروه آزمايشي بوي خوش بطور معني‏داري از ميانگين نمرات گروه كنترل بيشتر است . نتايج نشان داد كه گروههاي آزمايشي سر و صداي متناوب ، بوي خوش و بوي ناخوشايند نسبت به گروه كنترل عملكرد ضعيفتري در آزمون حل مسئله داشتند . (p<0/05).

تعامل جنسيت و سر و صدا ،‌ جنسيت و بو ،‌ رشته تحصيلي و سر و صدا و رشته تحصيلي و بو معنادار نبود.