تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/4/79

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : زليخا داريا

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

مقايسه رفتار آزاررساني – آزارپذيري در دانش آموزان ناشنوا و عادي مقطع راهنمايي شهر شيراز و بررسي برخي از عوامل شخصي و خانوادگي مؤثر در اين رفتار

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش مقايسه رفتار آزار رساني ـ‌آزار پذيري در دانش آموزان ناشنوا و عادي مقطع راهنمايي شهر شيراز و بررسي برخي از عوامل شخصي و خانوادگي مؤثر در اين رفتار بوده است . 60 داشن آموز (دختر و پسر ) از مدارس راهنمايي عادي و 60 دانش آموز (دختر و پسر) از مدارس ناشنوايان در سال تحصيلي 79-78 به شيوه خوشه‏اي تصادفي و تصادفي ساده انتخاب شدند . براي بررسي ميزان آزار رساني – آزارپذيري و متغيرهاي مستقل عبارت بودند از عضويت گروهي ، جنسيت ، سن ، پايه تحصيلي ، تحصيلات والدين و وضعيت اقتصادي . نتايج نشان داد كه ميزان آزاررساني ـ آزار پذيري در دانش آموزان ناشنوا تفاوت معناداري با دانش‏آموزان عادي ندارد(p=0/21 ) اما پسران ناشنوا به طور معناداري آزار رسانتر از دختران ناشنوا بودند . (p=0) همچنين متغيرهاي سن ، پايه تحصيلي دانش آموزان ، تحصيلات والدين و نيز وضعيت اقتصادي رابطه معناداري با ميزان آزاررساني ـ آزارپذيري نداشت ، اما بطور كلي پسران داراي ميزان آزاررساني بيشتر و دختران داراي آزارپذيري بشتر بودند ( p=0/02 ) . همچنين براساس نقطه برش 50 درصدي دانش آموزاني كه نمره بيشتر از 132 رگرفته بودند داراي آزار رساني بيشتر و دانش آموزاني كه نمره كمتر از 132 گرفته بودند داراي آزارپذيري بيشتر بودند . در اين پژوهش بررسي برخي از عوامل شخصي خانوادگي مؤثر در آزاررساني – آزار پذيري نشان داد كه ميازن آزار رساني ـ آزارپذيري در دانش آموزان ناشنوا با احساس ارزشمندي آنها و نيز ميزان ارتباط صميمانه آنها با همسالان داراي يك رابطه منفي معنادار مي‏باشد (p=0/02 ).