تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/4/79

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : زهرا حسن شاهي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر ابوالقاسم نوري

بررسي رابطه سبك شناختي استقلال – وابستگي ميداني و عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان در شهرستان ارسنجان

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط سبك شناختي استقلال – وابستگي ميداني و عملكرد تحصيلي دانش‏آموزان دبيرستاني شهرستان ارسنجان بود . در اين تحقيق چنين فرض گرديد كه همبستگي معناداري بين نمرات استقلال ميداني و عملكرد تحصيلي وجود دارد . يك نمونه 120 نفري شامل 60 دانش آموز دختر و 60 دانش آموز سر ، به طور تصادفي از چهار دبيرستان دخترانه و پسرانه انتخاب شدند ، آزمون مجموعه شكلهاي پنهان شده ( ويتكين و همكاران ، 1971) بر روي آنها اجرا شد . همچنين نمرات درسي و معدل سالانه دانش‏آموزان جهت بررسي عملكرد تحصيلي ثبت شد . نتايج آزمون هوشي ريون نيز در تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شد . براي تجزيه و تحليل داده‏ها از تحليل كواريانس و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد . ضريب همبستگي پيرسون رابطه معناداري بين نمرات استقلال ميداني و درسهاي فيزيك ، شيمي ، رياضي و معدل و هوش نشان داد . اما پس از كنترل ساير متغيرها نتايج متفاوتي به دست آمد و تنها هوش ارتباط معناداري با استقلال ميداني نشان داد (p=0) بين دانش آموزان دختر و پس از نظر استقلال ميداني تفاوت معناداري ديده نشد (p=0/43) تحصيلات والدين ،‌ترتيب تولد و وضعيت اجتماعي – اقتصادي نيز رابطه معناداري با استقلال ميداني نداشتند . يافته جانبي تحقيق اين بود كه با مقايسه جفتي دانش آموزان رشته‏هاي مختلف ،‌ديده شد كه دانش آموزان سال اول و دانش آموزان رشته‏هاي مختلف علوم انساني ، رياضي و تجربي از نظر استقلال ميداني تفاوت معناداري داشتند . روي هم رفته نتايج اين تحقيق با تحقيقات قبلي در مورد ارتباط استقلال ميداني و عملكرد تحصيلي همخواني نداشت . براساس نتايج پيشنهاد شد كه با توجه به تفاوت دانش آموزان رشته‏هاي مختلف ، از نظر استقلال ميداني .‌اين مسئله در انتخاب رشته دانش آموزان مورد توجه قرار گيرد.