تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/4/79

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حسين مولوي

نام و نام خانوادگي : حسنعلي مشهدي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

بررسي و مقايسه ميزان فشار رواني ( استرس)منابع فشار رواني و رابطه آنها با ويژگيهاي جمعيت شناختي معلمان مدارس ابتدايي عادي و استثنائي شهرستان اصفهان

چكيده

اين پژوهش به بررسي و مقايسه ميزان فشار رواني ، منابع ايجاد كننده فشار رواني و ارتباط آنها با ويژگيهاي جمعيت شناختي معلمان دبستانهاي عادي و استثنائي شهرستان اصفهان پرداخته است . جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه معلمان دبستانهاي عادي و استثنائي بوده است كه تعداد 150 نفر از معلمان دبستانهاي عادي و استثنائي به طور تصادفي ( از هر جامعه 75 نفر) انتخاب گرديدند.

جهت سنجش و مقايسه فشار رواني از پرسشنامه نشانه‏هاي فشار رواني كوپر (1983) استفاده گرديد و براي تشخيص و شناسايي منابع و عوامل فشار زاي آموزشگاهي وعوامل مرتبط با مدرسه از پرسشنامه كرياكو و ساتكليف (1978) استفاده شد و براي سنجش منابع فشار زاي اجتماعي از فهرست عوامل و وقايع استرس آفريني هلمز و راهه استفاده گرديده است.

براي تجزيه و تحليل داده‏ها از روشهاي آماري تحليل رگرسيون ، تحليل واريانس چندگانه و آزمون Z استفاده گرديد . نتايج نشان داد كه بين ميزان فشار رواني در معلمان دبستانهاي عادي و استثنائي تفاوت وجود ندارد ولي اين فرضيه كه در بين منابع فشار زاي شغلي ( آموزشگاهي) و اجتماعي با ميزان فشار رواني در معلمان عادي و استثنائي رابطه وجود دارد مورد تأييد قرار گرفت و عوامل و منابع فشار زاي معلمان در 8 مقوله كلي طبقه‏بندي گرديدند . لازم به ذكر است كه پژوهش ذكر شده داراي چهار فرضيه ا صلي و 8 فرضيه فرعي بوده است.