تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 19/4/79

رشته و گرايش : روانشناسي-عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدطاهر نشاط دوست

نام و نام خانوادگي : ژيلا خاني آباد

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور

بررسي و مقايسه حالات افسردگي ،اضطراب و خصومت دانش آموزان شاهد و غير شاهد18 – 14 ساله با توجه به ويژگيهاي دموگرافيك از قبيل سن ، شغل و تحصيلات مادردر شهرستان كرمانشاه

چكيده

به منظور بررسي و مقايسه افسردگي ، اضطراب و خصومت دانش آموزان دبيرستاني شاهد و غير شاهد شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 78- 79 آزمون Scl 90-R مشتكل از 90 سؤال بر روي 80 دانش آموز مقطع دبيرستان در محدودة سني 14 تا 18 سال اجرا شد . همچنين از پرسشنامه‏اي كه توسط محقق تهيه گرديد و به بررسي ويژگيهاي دموگرافيكي و مشخصه‏هاي فردي آزمودنيهاي پرداخت استفاده شد . آزمودنيها متشكل از 40 دانش آموز دختر و پسر دبيرستاني شاهد كه پدرانشان در جنگ تحميلي به شهاده رسيده‏اند و 40 دانش آموز دختر و پسر غير شاهد مي‏باشند كه به صورت روشن نمونه‏گيري تصادفي و خوشه‏اي برگزيده شده‏اند . براي آزمون فرضيه‏هاي اين پژوهش از روش آمار استنباطي شامل تحليل واريانس يك و چند عاملي و آزمون t استفاده شد . در مجموع نتايج اين تحقيق نشان داد كه دانش ‏آموزان شاهد نسبت به دانش آموزان غير شاهد از افسردگي ، اضطراب و خصومت بيشتري برخوردارند و دانش آموزان دختر شاهد نسبت به پسران شاهد از افسردگي و اضطراب بيشتري برخوردارند . بررسي ساير فرضيه‏ها نتايج معناداري نشان نداد.