تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 3/12/79

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : نادر ايزدپناه

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

بررسي راههاي افزايش جذب فارغ‏التحصيلان رشته مديريت آموزشي به مشاغل مديريتي آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزشي و فارغ‏التحصيلان رشته مديريت آموزشي شاغل در آموزش و پرورش شهراهواز

چكيده

سازمانهاي آموزشي به ويژه آموزش و پرورش به علت پيچيدگي زياد و دشواري وظايفشان به مديران آموزش ديده ،‌ با صلاحيت علمي ، آگاه ، ماهر و متخصص نياز دارند . وجود چنين مديراني باعث اثر بخشي بيشتر اين سازمانها خواهد شد . تربيت ،‌جذب و به كارگيري مديران لايق و كارآمد در آموزش و پرورش در عصر حاضر از اهميت خاصي برخوردار است و لازم است اقدامهاي اساسي در اين جهت انجام شود . مهمترين اقدام ، ايجاد و توسعه امكانات تربيت مديران آموزشي و فراهم نمودن زمنيه‏هاي جذب و به كارگيري افراد تحصيلكرده و متخصص در مشاغل مديريتي آموزش و پرورش مي‏باشد . هدف اين پژوهش آن بود كه راه حلهاي به كارگيري هر چه بيشتر فارغ‏التحصيلان دوره‏هاي آموزشي مديريت آموزشي به مشاغل مديريتي آموزش و پرورش را بررسي نموده و به مسئولين امر پيشنهاد نمايد . اين راه حلها در سه حيطه بازنگري آيين نامه انتصاب مديران آموزش و پرورش بازنگري محتواي دروس دروه‏هاي مديريت آموزشي و همكاري و هماهنگي وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري در برنامه‏ريزي براي بهبود دروه‏هاي مديريت آموزشي بررسي شد.

روش تحقيق پژوهش ،‌ توصيفي ـ پيمايشي و جامعه آماري آن شامل كليه مديران مدارس متوسطه و فارغ التحصيلان رشته مديريت آموزشي مشاغل در آموزش و پرورش شهر اهواز و مديران و معاونين نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز در سال 80 – 1379 بود . تعداد كل جامعه آماري 452 نفر بودند كه با روش نمونه‏گيري طبقه‏اي متناسب با حجم تعداد 182 نفر از آنها به عنوان آماري تحقيق انتخاب شدند . براي جمع‏آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته‏اي كه شامل 41 سؤال بسته پاسخ براساس 5 مقياس 5 درجه‏اي ليكرت و يك سؤال باز پاسخ بود استفاده شد . براي تجزيه و تحليل داده‏ها در سطح توصيفي از ميانگين ، انحراف معيار ، درصد نمودار و جدول و در سطح استنباطي از آزمون t تك متغيره t دو گروه مستقل ،‌تحليل واريانس يكطرفه ، ضريب آلفاي كرونباخ آزمون توكي و آزمون فريدمن استفاده شده است.

يافته‏هاي تحقيق نشان داد كه هر سه عامل مورد نظر يعني بازنگري آيين نامه انتصاب مديران آموزش و پرورش ،‌بازنگري محتوان دروس دوره‏‏هاي مديريت آموزشي و همكاري و هماهنگي وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري در افزايش جذب فارغ‏التحصيلان رشته مديريت آموزشي به مشاغل مديريتي آموزش و پرورش بيش از حد متوسط مؤثر است . تفويض اختيارات بيشتر به مديران مدارس ، آشنا نمودن دانشجويان رشته مديريت آموزشي با تكنولوژي جديد ، افزايش مهارتهاي ادراكي ، انساني و فني دانش آموختگان اين رشته و توجه و تاكيد بر تخصص و تحصيلات به جاي گرايشهاي سياسي و جزبي در انتصاب مديران ، افزايش همكاري وزارتخانه‏هاي آموزشي و پرورشي و علوم ،‌ تحقيقات و فن آوري در برنامه‏ريزي براي اصلاح شيوه‏هاي پذيرش دانشجويان اين رشته اختصاص تمامي ظرفيت رشته علوم تربيتي و مديريت آموزشي به معلمان و افراد شاغل در آموزش و پرورش در سطح ليسانس و تفكيك شاخه‏هاي مختلف علوم تربيتي ،‌به عنوان راه‏هاي مفيد و مؤثر در افزايش فارغ‏التحصيلان مديريت آموزشي به مشاغل مديريتي آموزش و پرورش قلمداد گرديدند. گروه مديران متوسطه بيشترين تاكيد را بر بازنگري محتواي دروس دوره‏هاي مديريت آموزشي داشتند . گروه فارغ التحصيلان رشته مديريت آموزشي بر اصلاح و بازنگري آيين نامه انتصاب مديران آموزش و پرورش تاكيد بيشتري كردند ولي گروه مديران نواحي آموزش و پرورش بر همكاري و هماهنگي وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ، تحقيقات و فن‏آوري درخصوص افزايش جذب فارغ التحصيلان رشته مديريت آموزشي تاكيد داشتند . و بالاخره مديران مدارس داراي بيش از 10 سال سابقه مديريت بازنگري آيين نامه انتصاب مديران آموزش و پرورش را در افزايش جذب فارغ التحصيلان رشته مديريت آموزشي بيش از سايرين مؤثر دانستند.