تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/7/79

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : غلامرضا رضاپور

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر حسن افشاري

بررسي ميزان تطابق رويه هاي مديريتي مديران با ساختار ارگانيكي و مكانيكي در دبيرستانهاي شهر كاشان

چكيده

هدف كلي پژوهش حاضر ، بررسي ميران تطابق رويه‏هاي مديريتي مديران مدارس متوسطه شهر كاشان با ساختار ارگانيكي و مكانيكي مي‏باشد . روش تحقيق توصيفي ، پيمايشي و جامعه آماري شامل كليه مديران (25 نفر) و دبيران (510 نفر) مي‏باشد كه با استفاده از روش نمونه‏گيري تصادفي طبقه‏اي متناسب با حجم 157 دبير انتخاب و پرسشنامه در اختيار آنان قرار گرفت . ( جامعه مديران به دليل محدود بودن همگي انتخاب شدند) براي نيل به هدف تحقيق از پرسشنامه‏اي استفاده شد كه براساس تئوري قائده كلي جرالد هگ تدوين گرديده است . براي برآورد پايائي آن از ظريب آلفاي كرونبـاخ (73%) و جهت برآورد محتوان آن نظرها و پيشنهادات چند تن از اساتيد علوم تربيتي مورد استفاده قرار گرفته است.

براي تجزيه و تحليل داده‏ها در سطح آمار توصيفي از شاخصهاي آماري ( فراواني ، درصد ، ميانگين و انحراف معيار) و در سطح آمار استنباطي از (آزمون T تك متغير ، آزمون T باد و گروه مستقل ، آزمون توكي ، آزمون تحليل وارياسن يكطرفه ، آزمون فريدمن و آزمون كالموگراف اسميرنف ) استفاده شده است.

تحليلهاي آماري نشان داد كه از نظر دبيران و مديران تفاوت معني‏داري درخصوص متغيرهاي اساسي ساختار سازماني مدارس ( پيچيدگي ،‌رسميت ، تمركز ،‌رده‏بندي مشاغل ، انعطاف پذيري اثربخشي ، كارآئي و رضايت شغلي) وجود ندارد و همه متغيرها را در سطح بالايي اعلام نمودند . اما با توجه به سابقه خدمت ،‌مدرك تحصيلي و رشته تحصيلي تفاوت معني‏داري وجود دارد.

نتايج پژوهش نشان داد كه ساختار مدارس متوسطه از نظر متغيرهاي پيچيدگي ، انعطاف پذيري و رضايت شغلي ‹‹ ارگانيك›› و براساس متغيرهاي تمركز ،‌رسميت ، اثر بخشي ،‌ رده‏بندي مشاغل و كارآئي و ‹‹ مكانيك›› مي‏باشند.

تجزيه و تحليل داده‏ها نشان داده است كه ساختار مدارس متوسطه ساختاري ‹‹ ويبري›› × مي‏باشد ، به عبارت ديگر ساختار مدارس ويژگيهاي بوروكراتيك و ويژگيهاي حرفه‏اي را در حد بالايي اعلام نمودند.