تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/7/79

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : حجت الله درفش

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

رابطه بين سبك رهبري مديران و ميزان گرايش آنها به ايجاد تغيير از نظر دبيران مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان كهگيلويه

چكيده

هدف پژوهش حاضر ، بررسي رابطه بين سبكهاي رهبري (ساختدهي ـ مراعات) مديران و ميزان گرايش آنها به ايجاد تغيير بوده و 5 فرضيه شامل مقايسه بين سبك‏هاي مديران با توجه به ويژگيهاي دموگرافيك ، مقايسه ميزان گرايش مديران به ايجاد تغيير بر حسب عوامل دموگرافيك ،‌بررسي رابطه بين سبك‎هاي رهبري مديران و ميزان گرايش آنها به ايجاد تغيير ،‌بررسي ميزان تفاوت بين سبك‏هاي رهبري مديران و ميزان گرايش آنها به ايجاد تغيير بر حسب عوامل دموگرافيك و بررسي نظرات دبيران در خصوص ميزان گرايش مديران به ايجاد تغيير در نظر گرفته شد.

روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود . ابزار جمع آوري اطلاعات دو پرسشنامه بود (پرسشنامه استانداد سبك‎هاي رهبري دانشگاه اوهايو و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به تغيير) . جامعه آماري شامل كليه دبيران مرد و زن مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان كهگيلويه كه در سال تحصيلي 79 – 78 تدريس مي‏كردند بود و يك نمون آ‚اري 136 نفري به صورت تصادفي چند مرحله‏اي از جامعه مذكور انتخاب شد . داده‏هاي حاصل از اجراي پرسشنامه با دو شيوه توصيفي (ميانگين ، انحراف معيار ، واريانس و ضريب همبستگي) و آمار استنباطي ( آزمون t همبسته ، تحليل واريانس چند متغيره ،‌تحليل رگرسيو چند متغيره ، ضريب تعيين و آزمون U مان – ويتني ) مورد تجزيه و تحليل و بررسي قرار گرفت . نتايج نشان داد كه:

مديران داراي تحصيلات فوق‏ ديپلم بيشتر از مديران داراي تحصلات ليسانس سبك رهبري مراعات را اعمال مي‏كردند ، در ميزان گرايش مديران به ايجاد تغيير بر حسب عوامل دموگرافيك تفاوت معناداري مشاهده نشد ، مديران داراي سبك رهبري مراعات گرايش بيشتري نسبت به تغيير از خود نشان دادند . مديران مدارس راهنمايي كه سبك رهبري ساختدهي را اعمال مي‏كردند بيشتر از مديران مقطع متوسطه به ايجاد تغيير در تكنولوژي تمايل نشان دادند ، دبيران زن بيشتر از دبيران و دبيران دوره متوسطه بيشتر از دبيران دوره راهنمايي ميزان گرايش مديران خود را به ايجاد تغيير اعلام داشتند.