تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 6/7/79

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : عبدالرسول جمشيديان

نام و نام خانوادگي : حسين زارع محمدآبادي

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سيد علي سيادت

بررسي شيوه هاي تصميم گيري مديران گروههاي آموزشي از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان بر اساس مدل PAEI نظريه آديزس

چكيده

مدل PAEI الگوي جديدي در شيوه تصميم‏گيري مديران است كه توسط آديزس (1988) با هدف تبيين روش نويني در ايجاد مديريت مشاركتي ارائه شده است . مبناي اين الگو چهار نقش تصميم‏گيري اجرائي (P) ، اداري(A) كارآفريني (E) و وحدت آفريني (I) مي‏باشد . هدف اين پژوهش آن بوده است كه تعيين گردد آيا مديران گروههاي آموزشي در رباطه با شيوه‏هاي تصميم‏گيري از كدام الگوي PAEI پيروي مي‏كنند؟ و آيا بين نظرات اعضاي هيات علمي در رابطه با شيوه‏هاي تصميم‏گيري مديران گروههاي آموزشي بر حسب عوامل دوگرافيك تفاوت وجود دارد؟

براي نيل به اهداف تحقيق از پرسشنامه اقتباس شده از ولت كيوئچ با اعتبار 8/0 استفاده شد . روش تحقيق بكار رفته توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري ، كليه 452 نفر اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان بود كه در سال تحصيلي 79 – 78 به تدريس اشتغال داشتند . با استفاده از روش نمونه‏گيري طبقه‏اي متناسب با حجم بطور تصادفي 149 پرسشنامه توزيع گرديد . براي تجزيه و تحليل داده‏ها در سطح آمار توصيفي از شاخص‏هاي آماري ميانگين ، فراواني ، درصد و انحراف معيار ، و در سطح آمار استنباطي از آزمونهاي آماري تحليل واريانس چند متغيري،‌ t تك متغيره و آزمون كروسكال – واليس استفاده شد.

يافته‏هاي تحقيق نشان داد كه مديران گروههاي آموزشي در هر چهار شيوة تصميم‏گيري مدل PAEI بيش از حد متوسط عمل كرده‏اند ولي بيشترين پيروي از الگوي وحدت آفريني بوده است . بين نظرات اعضاي هيات علمي ين و مرد درخصوص وظايف چهارگانه مديران گروههاي آموزشي تفاوت وجود نداشت.F مشاهده شده نشان داد كه بين نظرات اعضاي هيات علمي با توجه به جنسيت ، تعادل سابقه و رتبة علمي و تعادل جنسيت و رتبة علمي آنها درخصوص وظايف چهارگانه تفاوت مشاهده نگرديد.