تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/6/79

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجايي پور

نام و نام خانوادگي : عالم عفيف

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

بررسي رابطه بين ادراكات مديران مدارس متوسطه نسبت به فرهنگ سازماني با سبك رهبري آنان در شهرستان نجف آباد

چكيده

فرهنگ سازماني مجموعه‏اي از ارزشها ،‌ اعتقادات ، آداب و رسوم و اعتقاداتي است كه به طور ضمني وغير مدون رفتار فردي و گروهي را در سازمان پي ريزي مي‏كند و نقش عمده‏اي را در نحوه عملكرد مديريت و نوع انجام دادن وظايف آن ايفا مي‏نمايد . فرضيه‏هاي عمده اين تحقيق رابطه بين ادراكات مديران از فرهنگ سازماني و سبك رهبري آنان را مورد بررسي قرار دادند . درا ين تحقيق از روش توصيفي ـ پيمايشي و همبستگي استفاده شده است . جامعه آماري اين پژوهش كليه مديران و دبيران مدارس متوسطه شهرستان نجف‏آباد در سال تحصيلي 79 – 78 بودند . همه مديران در اين پژوهش شركت داشتند و از بين دبيران به روش نمونه‏گيري تصادفي طبقه‏اي متناسب با حجم ، 180 نفر انتخاب شدند . ابزار جمع‏آوري اطلاعات شامل دو پرسشنامه محقق ساخته ، پرسشنامه فرهنگ سازماني و پرسشنامه سبك رهبري بوده است و براي تجزيه و تحليل داده‏ها در سطح آمار توصيفي از شاخص‏هاي آماري نظير ميانگين ، درصد ، ضريب همبستگي و ضريب تعيين و در سطح استنباطي از آزمون t تك متغيره ،‌ تحليل واريانس چند متغيري و آزمون فريدمن استفاده شد.

نتايج تحقيق نشان داد كه بين سبك رهبري هدايتي با هر يك از شاخص‏هاي فرهنگ سازماني ( به جز نوآوري، ارتباطات و تحمل تعارض ) رابطه وجود دارد . بين سبك رهبري مشاركتي و موفقيت مدار با شاخصهاي فرهنگ سازماني رابطه وجود دارد . بين سبك رهبري حمايتي با هر يك از شاخصهاي فرهنگ سازماني ( به جز تحمل مخاطره و وضوح اهداف‌)‌ رابطه وجود دارد . مديران زن نسبت به شاخص‏هاي نوآوري ، وضوح اهداف و تحمل تعارض تاكيد بيشتري داشتند.

مديراني كه سن و سابقه خدمت كمتري داشتند نسبت به شاخص‏هاي نوآوري ، ارتباطات ،‌تحمل تعارض و حمايت و مديراني كه مدرك تحصيلي آنها مديريت بود در رابطه با حمايت و يكپارچگي تاكيد بيشتري داشتند . با افزايش سن و سابقه خدمت دبيران ، سبك رهبري مديران آنها بيشتر مشاركتي و موفقيت مدار بود.