تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/4/79

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : کارولين ديلانچيان

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

بررسي عوامل موثر درافزايش اثر بخشي مديريت مدارس راهنمايي و متوسطه ارامنه ايران از نظر مديران، معاونان و دبيران

چكيده

هدف اصلي در اين پژوهش بررسي نظرات مديران ، معاونان و دبيران مدارس راهنمايي و متوسطه ارامنه ايران درخصوص عوامل مؤثر در افزايش اثر بخشي مديريت اين مدارس بود . سؤالات اساسي اين تحقيق شامل بررسي ميزان تاثير عوامل ششگانه:

1- توجه به ويژگيهاي فرهنگي           2- برقراري روابط انساني مطلوب           3- برقراري نظام ارزشيابي مستمر و دقيق 4- برقراري نظام كنترل و نظارت صحيح 5- جلب همكاري و مشاركت فعال جامعه در امور مدرسه و           6- تامين وسايل و تجهيزات لازم در افزايش اثر بخشي مديريت مدارس ارامنه بود . تفاوت بين وضعيت موجود و مطلوب مديريت اين مدارس و تفاوت ميان نظارت كاركنان آنها با توجه به متغيرهاي جنسيت ، مقطع تحصيلي و مذهب آنها نيز بررسي شد.

در اين پژوهش از روش توصيفي ـ پيمايشي استفاده شد . جامعه آماري مشتمل بر 486 نفر بود كه از اين تعداد يك نمونه 150 نفري از معلمان ،‌معاونان و مديران مدارس راهنمايي و متوسطه ارامنه ايران در سال 79 – 78 انتخاب گرديد . نمونه‏گيري از طريق روش طبقه‏بندي تصادفي متناسب با حجم انجام شد . براي جمع‏آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد كه شامل 48 سؤال بسته پاسخ براساس مقياس 5 درجه‏اي ليكرت و يك سؤال باز پاسخ بود . تجزيه و تحليل داده‏ها در دو سطح آمار توصيفي شامل ميانگين ، درصد ، فراواني و ضريب همبستگي و آمار استنباطي شامل t با دو گروه مستقل و فريدمن (Friedman)انجام پذيرفت.

نتايج حاصل نشان داد كه مديران ،‌ معاونان و دبيران معتقدند عوامل ششگانه مورد نظر در سؤالات تحقيق بر حسب اهميت به ترتيب زير در افزايش اثر بخشي مديريت مدارس ارامنه مؤثرند : كنترل و نظارت صحيح ، تامين وسايل و تجهيزات لازم ، همكاري و مشاركت فعال جامعه در امور مدرسه ، برقراري نظام ارزشيابي مستمر و دقيق ، برقراري روابط انساني مطلوب ميان اعضاي مدرسه و توجه به ويژگيهاي فرهنگي جامعه ارامنه . نتايج پژوهش همچنين نشان داد كه از نظر پاسخگويان بين وضعيت موجود و مطلوب اين عوامل ششگانه تفاوت معناداري وجود دارد و در وضعيت مطلوب لازم است كه اين عوامل بيشتر مورد توجه مسئولين مدرسه قرار گيرد . ضمناً بررسي نتايج پژوهش نشان داد كه در وضعيت مطلوب بين نظرات پاسخگويان با توجه به مذهب ، مقطع تحصيلي و جنسيت آنها تفاوت معناداري وجود ندارد جز درخصوص عوامل توجه به ويژگيهاي فرهنگي ، نظام ارزشيابي و جلب همكاري و مشاركت فعال جامعه كه زنان بيش از مردان اعتقاد به اهميت اين عوامل دارند.