تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/4/79

رشته و گرايش : علوم تربيتي-مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي سليمي

نام و نام خانوادگي : شيرين الجزايري

دانشكده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجايي پور

بررسي سبك هاي رهبري مديران گروههاي آموزشي دانشگاه اصفهان و صنعتي اصفهان بر اساس نظرات اعضاي هيات علمي

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش مطالعه شيوه‏هاي رهبري است كه مديران گروههاي آموزشي دانشگاه اصفهان و صنعتي اصفهان بكار مي‏برند.

سؤالات تحقيق شامل بررسي سبك‏هاي رهبري (موفقيت‏گرا ، هدايتي ، حمايتي ، مشاركتي ) مديران گروههاي آموزشي از نظر اعضاي هيات علمي با توجه به متغيرهايي مانند جنسيت ، مرتبه علمي ،‌سوابق تدريس ، گروههاي سني بود . براي فراهم آوردن چارچوب تئوريك در زمينه سبك‏هاي رهبري از تئوري مسير ـ هدف (path-Goal Theory) رابرت هاوس (Robert House).استفاده شد

در اين پژوهش از روش پيمايشي – توصيفي استفاده گرديد و نمونه مورد مطالعه شامل 153 نفر از عضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي در سال تحصيلي 79 – 78 بوده كه به روش نمونه‏گيري تصادفي چند مرحله‏اي از ميان 35 گروه آموزشي متناسب با حجم هر گروه انتخاب شدند . اطلاعات و داده‏هاي لازم از طريق پرسشنامه محقق ساخته سبك‏هاي رهبري كه شامل 42 سؤال و براساس مقياس پنج درجه‏اي ليكرت بود جمع‏آوري شد . اطلاعات خاص از طريق آمار توصيفي ( ميانگين ، انحراف معيار ،‌واريانس ، توزيع فراواني ،‌درصد) و آمار استنباطي ( آزمون كولموگروف – اسميرنف ، آزمون t با دو گروه مستقل ،‌آزمون تحليل واريانس يك طرفه ، آزمون توكي ،‌ آزمون فريدمن ،‌آزمون كروسكال – واليس ، آزمون U مان ويتني و ضريب همبستگي پيرسون) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج اصلي حاصل از اين پژوهش عبارت است از:

1-مديران گروههاي آموزشي بيشتر از سبك رهبري مشاركتي استفاده مي‏كنند و ميزان استفاده آنها از سبك رهبري هدايتي در پائين‏ترين سطح نسبت به ساير سبك‏هاي رهبري قرار دارد.

2-بين نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان درخصوص سبك رهبري مديران گروهها را بيشتر هدايتي دانسته‏اند.

3-بين نظرات اعضاي هيات علمي براساس جنسيت آنها تفاوت مشاهده شد . اعضاي هيات علمي مرد ، بيشتر از اعضاي هيات علمي زن ، سبك رهبري مديران گروهها را حمايتي و مشاركتي اعلام نمودند.

4-بين نظرات اعضاي هيات علمي با مرتبه علمي مختلف تفاوتي وجود ندارد.

5-بين نظرات اعضاي هيات علمي با سوابق تدريس مختلف تفاوتي وجود ندارد.

6-بين نظرات اعضاي هيات علمي با گروههاي سني مختلف درخصوص سبك رهبري حمايتي و مشاركتي تفاوت آماري مشاهده گرديد ، آزمون توكي اين تفاوت را در بين گروههاي سني مختلف نشان داد.

7-بين سبك رهبري مديران گروههاي آموزشي براساس مدرك تحصيلي آنها تفاوت مشاهده شد . مديران داراي مدرك تحصيلي دكتري بيش از مديران داراي مدرك تحصيلي فوق‏ليسانس از سبك رهبري هدايتي استفاده مي‏كنند.

8-بين سبك رهبري مديران گروههاي آموزشي با سوابق مختلف مديريت تفاوتي وجود ندارد.

9-بين سبك رهبري مديران گروههاي آموزشي با گروههاي آموزشي با گروههاي سني مختلف تفاوتي وجود ندارد.